Főoldal » Hírek » Újabb embercsempészt állított bíróság elé az ügyészség - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy román-moldáv ket­tős állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki 2021. júli­us 26-án hat mig­ránst akart a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­ke­rü­lé­sé­vel Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani.

Az afgán állam­pol­gár­sá­gú mene­kül­tek Szer­bi­á­ból egy szin­tén afgán ember­csem­pész köz­re­mű­kö­dé­sé­vel akar­tak Auszt­ri­á­ba jutni, s ezért 3500 eurót helyez­tek letét­be, melyet az ember­csem­pész a mig­rán­sok nyu­gat­ra jutá­sát köve­tő­en kapott volna meg.

A 26 éves elkö­ve­tő a román rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­já­ba júli­us 26-án haj­nal­ban vette fel az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket, akik rövid­del ezt meg­elő­ző­en egy isme­ret­len sze­mély kísé­re­té­ben jutot­tak Magyar­or­szág területére.

A mig­rán­sok közül egy fő a sofőr mel­lett, négyen hátul, egy sze­mély pedig a cso­mag­tar­tó­ban uta­zott, ami­kor reg­gel fél kilenc körül Veszp­rém felől Auszt­ria irá­nyá­ba halad­va, a 8-as számú főúton, Ajka-Bakonygyepes köze­lé­ben a rend­őrök fel­tar­tóz­tat­ták őket, és az elkö­ve­tőt, vala­mint a gép­ko­csi utas­te­ré­ből az afgán állam­pol­gá­ro­kat előállították.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak. A bíró­ság a 2021. júli­us 28-án meg­ho­zott íté­le­té­vel a vád­lot­tat 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 6 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, ezen túl a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált jár­mű­vet és mobil­te­le­font is elko­boz­ta. Az íté­le­tet vala­mennyi érin­tett tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.