Főoldal » Archív » Újabb emberi életbe került az ittas vezetés

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kece­li férfi ellen, aki 2018. janu­ár 19-én éjsza­ka Kece­len ittas veze­tés során oko­zott halá­los bal­ese­tet.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018. janu­ár 19-én, éjjel, Kecelen, itta­san veze­tett egy sze­mély­au­tót. A Malom utca és Csá­szár­töl­té­si út keresz­te­ző­dé­sé­hez érve úgy kanya­ro­dott balra, hogy az "Állj! Elsőbb­ség­adás köte­le­ző!" jel­ző­táb­la elle­né­re nem adott elsőbb­sé­get a tőle bal­ról, a Csá­szár­töl­té­si úton közlekedő teher­gép­ko­csi­nak és a gép­ko­csi­ja ele­jé­vel a teherautó jobb ele­jé­nek ütközött.

A teher­au­tót veze­tő férfi is ittas volt és a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve, mint­egy 78-85 km/h sebes­ség­gel haladt. A jár­mű­vek az ütkö­zés miatt a hossz­ten­ge­lyük irá­nyá­ban kifor­dul­tak, majd a teher­gép­ko­csi a teme­tő kerí­té­sé­nek ütkö­zött és így állt meg. Ha a sér­tett teher­au­tós a meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett volna, a bal­esetet úgy sem kerül­het­te volna el.

A teher­gép­ko­csi veze­tő­je – aki a biz­ton­sá­gi övét nem csa­tol­ta be – súlyos, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és a folya­ma­tos kór­há­zi keze­lé­se elle­né­re 2019. janu­ár ele­jén a bal­eset követ­kez­mé­nye­ként meg­halt. Becsa­tolt biz­ton­sá­gi öv ese­tén kevés­bé súlyos sérü­lé­sek ala­kul­hat­tak volna ki.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott itta­san veze­tett és a jel­ző­táb­la elle­né­re nem adott elsőbb­sé­get a védett úton érke­ző sér­tett­nek. A vád­lott a bal­eset­kor még utast is szál­lí­tott, aki az ütkö­zés miatt a vád­lott­hoz hason­ló­an nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben azzal, hogy a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is el kell til­ta­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.