Főoldal » Archív » Újabb emberölés gyanúja egy emberölés miatt már jogerős szabadságvesztését töltő elítélttel szemben

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség per­újí­tá­si indít­ványt ter­jesz­tett elő annak az elítélt­nek a ter­hé­re, akit a Pécsi Tör­vény­szék 2018-ban élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt szom­széd­jának meg­ölé­se és az áldo­zat  érték­tár­gyainak eltu­laj­do­nítása miatt.

A túro­nyi férfi 2016. május köze­pén a 81 éves szom­széd­já­nak házá­hoz tar­to­zó mel­lék­épü­let­ből műsza­ki cik­ke­ket kívánt eltu­lajdoní­ta­ni. A sér­tett a vád­lot­tat ész­re­vet­te, aki ezért a sér­tett fejé­re a nála lévő fej­szé­vel több ütést mért, majd a ház­ból kész­pénzt, ingó­sá­go­kat és okira­to­kat vitt el. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A Pécsi Tör­vény­szék az első­fo­kú íté­le­té­vel az elkö­ve­tőt nye­re­ség­vágy­ból és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

A bün­te­té­sét töltő elítélt­tel szem­ben idő­köz­ben újabb bün­te­tő­el­já­rás indult. A gyanú sze­rint 2017 feb­ru­ár­já­ban lopá­si cél­lal ment be egy isme­rő­se házá­ba. Az idős sér­tett ész­re­vet­te, fel­is­mer­te, ezért a vád­lott kés­sel meg­szúr­ta, majd a házat fel­gyúj­tot­ta. A magá­ra hagyott áldo­zat holt­tes­tét a tel­je­sen leégett lakó­in­gat­lan szo­bá­já­ban talál­ták meg.

Per­újí­tá­si indít­vány benyúj­tá­sá­ra azért volt szük­ség, mert a több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölé­si cse­lek­mé­nyek külön eljá­rás­ban nem bírál­ha­tók el, ha az utóbb fel­de­rí­tett cse­lek­ményt a koráb­bi elbí­rá­lá­sa előtt követ­ték el. Per­újí­tás elren­de­lé­se ese­tén a meg­is­mé­telt eljá­rás nyújt lehe­tő­sé­get arra, hogy a bíró­ság egy eljá­rás­ban bírál­ja el a ter­helt mind­két sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni cselekményét.

A per­újí­tás meg­en­ged­he­tő­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.