Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Újabb gyanúsítás az oltás felvétele nélkül kiadott védettségi igazolások ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köte­les­ség­sze­gés­sel és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban már öt sze­mélyt hall­ga­tott ki gyanúsítottként.

A nyo­mo­zó ügyész­ség csü­tör­tö­kön újabb rend­őrt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként, aki a közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint szin­tén fize­tett azért, hogy a „mellé oltás” útján jus­son covid védett­sé­gi igazoláshoz.

Az ügy­ben eddig gya­nú­sí­tott­ként kihall­ga­tott egész­ség­ügyi dol­go­zók és a három rend­őr nem tet­tek vallomást.

A gya­nú­sí­tot­tak közül töb­ben panaszt jelen­tet­tek be a közölt gya­nú­sí­tás­sal, a moto­zás­sal és a kuta­tás­sal szem­ben, vala­mint felül­bí­rá­la­ti indít­vánnyal éltek a vagyon­el­kob­zás biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben tör­té­nő nagy össze­gű euró és forint lefog­la­lá­sa miatt.

 

Az egész­ség­ügyi dol­go­zók ter­hé­re rótt köte­les­ség­sze­gés­sel és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, míg a rend­őrök által a gyanú sze­rint elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra öt év.

A közegészségügyi-járványügyi intéz­ke­dé­sek meg­sze­gé­sé­vel kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nye­ket – haszon­szer­zé­si cél­lal – rend­sze­re­sen elkö­ve­tő buda­pes­ti házi­or­vos és szak­asszisz­ten­se az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en letar­tóz­ta­tás­ban van. A kény­szer­in­téz­ke­dés egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­ről a Fővá­ro­si Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa 2022. feb­ru­ár 2-án döntött.

 A rend­őrök sza­bad­lá­bon védekeznek.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény – a fotók­kal – itt érhe­tő el: