Főoldal » Hírek » Újabb gyanúsítások a műszaki vizsgaállomáson történt vesztegetési ügyben - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt elren­delt nyo­mo­zás­ban eddig össze­sen 56 gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult kor­rup­ci­ós ügy­ben az elmúlt hetek­ben 36 sze­mélyt gya­nú­sí­tott meg hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűntettével.

Az ügyész­ség az eddi­gi eljá­rás­ban – a koráb­ban meg­gya­nú­sí­tott 20 hiva­ta­los sze­méllyel együtt – 56 sze­méllyel közölt meg­ala­po­zott gya­nút aktív, illet­ve passzív vesz­te­ge­tés elkö­ve­té­se miatt.

Az újab­ban közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gép­jár­mű­vek műsza­ki vizs­gáz­ta­tá­sá­ban meg­ha­tal­ma­zott­ként eljá­ró, admi­niszt­ra­tív fel­ada­to­kat végző ügy­in­té­zők meg­ál­la­pod­tak a vizs­gáz­ta­tást végző sze­mé­lyek­kel abban, hogy nekik a vizs­gáz­ta­tá­si, ellen­őr­zé­si hiva­ta­li eljá­rá­suk­kal össze­füg­gés­ben, alkal­man­ként leg­alább 5.000 forint jog­ta­lan előnyt adnak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ügy­in­té­zők össze­sen mint­egy 300 mil­lió forint vesz­te­ge­té­si pénzt adtak át 2020. júli­us 7-ét meg­elő­ző­en a vizs­gáz­ta­tást vég­zők­nek, akik a pénzt egy­más között elosz­tot­ták, illet­ve abból a vizs­ga­ál­lo­más egyes dol­go­zó­i­nak is adtak.

Az újon­nan kihall­ga­tott gya­nú­sí­tot­tak között volt, aki elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/korrupcio-a-muszaki-vizsgaallomason-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotoval-hamarosan/

A vide­ón az elfo­gás látható.