Főoldal » Archív » Újabb gyanúsított került előzetes letartóztatásba a Kőrös Gusztáv Tibor és társai elleni bűnügyben

A Somogy Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján 2018. ápri­lis 12-én újabb sze­mély elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt Kőrös Gusz­táv Tibor és tár­sai ellen folyó nyomozásban.

Az ügy­nek jelen­leg tizen­két gya­nú­sí­tott­ja van, akik közül most már hat sze­méllyel szem­ben ren­del­te el a bíró­ság a leg­sú­lyo­sabb kényszerintézkedést.

A gyanú sze­rint Kőrös Gusz­táv Tibor magát hiva­ta­los sze­mély­nek adta ki, és így több vál­lal­ko­zó­tól kért jelen­tős össze­ge­ket azzal az ígé­ret­tel, hogy az álta­luk benyúj­tott pályá­za­tok­nál, ked­ve­zőbb elbí­rá­lás érde­ké­ben, hiva­ta­los sze­mély­nek pénzt fog jut­tat­ni. A nyo­mo­zás jelen­le­gi állá­sa sze­rint száz­har­minc mil­lió forin­tot szer­zett meg ezzel a módszerrel.

Azért, hogy hiva­ta­los minő­sé­gé­ben senki ne kétel­ked­jen, a vál­lal­ko­zók­kal meg­be­szélt talál­ko­zók­ra rend­vé­del­mi szer­vek tag­ja­i­nak ruhá­za­tát és fel­sze­re­lé­sét imi­tá­ló, azzal össze­té­veszt­he­tő ruhá­za­tot vise­lő sze­mé­lyek kísér­ték. Most egy újabb olyan sze­mély letar­tóz­ta­tá­sá­ra tör­tént meg, aki a gyanú sze­rint rend­vé­del­mi szerv tag­já­nak beöl­töz­ve támo­gat­ta Kőrös Gusz­táv Tibor gya­nú­sí­tot­tat több bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor is.

Kőrös Gusz­táv Tibor gya­nú­sí­tott kép­vi­se­lő­je­lölt­ként indult a 2018. évben meg­tar­tott ország­gyű­lé­si válasz­tá­son Bács-Kiskun megye 3. számú egyé­ni válasz­tó­kör­ze­té­ben. Mivel kép­vi­se­lő­je­lölt­ként nyil­ván­tar­tás­ba vet­ték, és a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek alap­ján őt a kép­vi­se­lők­kel azo­nos men­tel­mi jog illet­te meg, ezért vele szem­ben a bün­te­tő­el­já­rás nem volt foly­tat­ha­tó, és a koráb­ban elren­delt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát is meg kel­lett szün­tet­ni. A Leg­főbb Ügyész kez­de­mé­nye­zé­sé­re a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság 2018. már­ci­us 14-én jog­erő­sen fel­füg­gesz­tet­te Kőrös Gusz­táv Tibor gya­nú­sí­tott men­tel­mi jogát, amely­re tekin­tet­tel ismét őri­zet­be vet­ték. A bíró­ság elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el 2018. már­ci­us 15-én.