Főoldal » Hírek » Újabb kapcsolatában is erőszakos volt a férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés vét­sé­gé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, akkor is, ami­kor ter­hes­sé­ge végén járt, illet­ve a szü­lést köve­tő­en újból.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 nya­rán sza­ba­dult három és fél éves bör­tön­bün­te­té­sé­ből, amit ugyan­csak csa­lá­don belü­li erő­sza­kos cse­lek­mé­nye miatt kapott.

A férfi 2020 már­ci­u­sá­tól élt pár­kap­cso­lat­ban jelen ügy sér­tett­jé­vel, aki­vel már a kap­cso­lat ele­jé­től sokat vesze­ked­tek, mivel a vád­lott fél­té­keny volt. 2020 máju­sá­ban a fér­fi­nak nem tet­szett, hogy a sér­tet­tet fel­hív­ta a szü­le­i­nél dol­go­zó egyik mun­kás, ezért addig szo­rí­tot­ta a nő arcát, amíg szája belül­ről fel­re­pedt. Más alka­lom­mal egy tele­fo­non tör­tént szü­le­tés­na­pi köszön­tés volt a prob­lé­ma, ekkor a vád­lott trá­gár kife­je­zé­sek­kel han­go­san szi­dal­maz­ta, lök­dös­te, kar­ját szo­rí­tot­ta, majd le is köpte élettársát.

A vád­lott a sér­tett ter­hes­sé­ge alatt se hagyott fel agresszív maga­tar­tá­sá­val, a szü­lés előtt pár nap­pal azért vesze­ke­dett a nővel, mert az albér­le­tek nem nyer­ték el a sér­tett tet­szé­sét, majd ami­kor a nő a kocsi­kul­csát magá­hoz vége távoz­ni akart, fel­lök­te, rán­gat­ta és meg­ütöt­te azt han­goz­tat­va, hogy mind­ezt a sér­tett „hozta ki belőle”.

A férfi akkor bán­tal­maz­ta utol­já­ra élet­tár­sát, ami­kor a csá­szár­met­szést köve­tő­en ott­ho­nuk­ban fris­sen műtött hasá­nál meg­lök­te, aztán egy fla­kon­nal állba vágta az újszü­löt­tet tartó nőt.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.