Főoldal » Archív » Újabb letartóztatás az ún. „parndorfi” ügyhöz kapcsolódóan

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 39 éves bol­gár férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2015 júli­u­sá­ban és augusz­tu­sá­ban a „parn­dor­fi” bűn­szer­ve­zet veze­tő­i­nek meg­bí­zá­sá­ból ember­csem­pész sofő­rö­ket tobor­zott Bul­gá­ri­á­ban, majd szál­lí­tott Magyar­or­szág­ra, továb­bá leg­alább három szál­lí­tás­nál az ember­csem­pész sofő­rö­ket elő­fu­tó­ként kísérte.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda a „parn­dor­fi” ügy­től elkü­lö­ní­tett ügy­ben foly­tat nyo­mo­zást bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a 39 éves bol­gár férfi ellen. A férfi ellen nem­zet­kö­zi és euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs lett kibo­csát­va, ami alap­ján a bol­gár ható­sá­gok elfog­ták, majd 2018. júli­us 17-én átad­ták a magyar hatóságoknak.

Az NNI nyo­mo­zói a fér­fit őri­zet­be vet­ték és bűn­szer­ve­zet­ben, a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bol­gár gya­nú­sí­tott 2015. júli­us ele­jé­től 2015. augusz­tus 17-ig anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért a bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként Bul­gá­ri­á­ban ember­csem­pész sofő­rö­ket tobor­zott, majd Magyar­or­szág­ra szál­lí­tot­ta őket. A gya­nú­sí­tott leg­alább hat sofőrt szer­ve­zett be, de a 71 mig­ráns halá­lát ered­mé­nye­ző szál­lí­tás­ban nem vett részt.

A gya­nú­sí­tott ezen kívül elő­fu­tó­ként is köz­re­mű­kö­dött az álta­la tobor­zott és Magyar­or­szág­ra szál­lí­tott sofő­rök cse­lek­mé­nye­i­ben, őket uta­sí­tá­sok­kal látta el, és részük­re pénz­össze­ge­ket ígért és adott át a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ért. 2015 júli­u­sá­ban és augusz­tu­sá­ban három ember­csem­pész szál­lí­tás ese­té­ben a mig­rán­sok beszál­lí­tá­sá­nál figyel­te a rend­őri jelen­lé­tet, majd elő­fu­tó­ként kísér­te a mig­rán­so­kat szál­lí­tó sofő­rö­ket. E szál­lí­tá­sok közül két eset­ben az út a mig­rán­sok­nak jelen­tős testi-lelki gyöt­rel­met okozott.

Az ügyész­ség sze­rint az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, a kiszab­ha­tó bün­te­tés (2-től 16 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés), és a férfi kül­föl­di kötő­dé­se okán tar­ta­ni kell attól, hogy elér­he­tet­len­né válna, a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. Ezt támaszt­ja alá az is, hogy a fér­fit elfog­ni is csak nem­zet­kö­zi és euró­pai elfo­ga­tó­pa­ranccsal sikerült.

Ezen kívül a bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­ge, a rend­sze­res haszon­szer­zés­re törek­vés, és az idő­ben elhú­zó­dó elkö­ve­tés foly­tán a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indo­kol­ja. Ezt iga­zol­ja az is, hogy a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott a „parn­dor­fi” bűn­szer­ve­zet többi tag­já­nak, szer­ve­ző­jé­nek elfo­gá­sa után is foly­tat­ta az embercsempészést.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon dön­tött, mely­nek során a nyo­mo­zá­si bíró az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fellebbeztek.