Főoldal » Archív » Újabb letartóztatási indítvány az ún. „parndorfi” ügyhöz kapcsolódóan

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 34 éves bol­gár férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2015 júni­u­sá­ban a „parn­dor­fi” bűn­szer­ve­zet veze­tő­i­nek meg­bí­zá­sá­ból pén­zért három, a „parn­dor­fi” ügy­ben sze­rep­lő ember­csem­pész sofőrt Bul­gá­ri­á­ból Magyar­or­szág­ra hozott, két eset­ben pedig az ember­csem­pész szál­lí­tást elő­fu­tó­ként kísérte.

 A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda a „parn­dor­fi” ügy­től elkü­lö­ní­tett ügy­ben foly­tat nyo­mo­zást bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a 34 éves bol­gár férfi ellen. A férfi ellen nem­zet­kö­zi és euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs lett kibo­csát­va, ami alap­ján a bol­gár ható­sá­gok 2017. augusz­tus 8-án elfog­ták, majd augusz­tus 28-án átad­ták a magyar hatóságoknak.

 Az NNI nyo­mo­zói a fér­fit őri­zet­be vet­ték és bűn­szer­ve­zet­ben, a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 34 éves bol­gár férfi 2015 júni­u­sá­ban a „parn­dor­fi” bűn­szer­ve­ze­tet veze­tő­i­nek meg­bí­zá­sá­ból anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért Bul­gá­ri­á­ból három ember­csem­pész sofőrt Magyar­or­szág­ra szál­lí­tott. A három ember­csem­pész közül ket­tőt ő vett rá arra, hogy pén­zért szál­lít­sa­nak a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­so­kat a határ köze­lé­ből Nyugat-Európába. Ennél a két szál­lí­tás­nál elő­fu­tó­ként is segí­tet­te az ember­csem­pé­szést. Mikor az utol­só szál­lí­tás­nál az ember­csem­pész sofőrt Magyar­or­szá­gon elfog­ták, a 34 éves gya­nú­sí­tott vissza­ment Bulgáriába.

 Az ügyész­ség sze­rint az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa azért indo­kolt, mert a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, a kiszab­ha­tó bün­te­tés (2-től 16 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés) és a férfi kül­föl­di kötő­dé­se okán tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. Ezt támaszt­ja alá az is, hogy a fér­fit elfog­ni is csak nem­zet­kö­zi és euró­pai elfo­ga­tó­pa­ranccsal sikerült.

 Ezen kívül a bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­ge, nem­zet­kö­zi voná­sai, vala­mint az elkö­ve­tés módja miatt tar­ta­ni lehet attól, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bűn­szer­ve­zet többi tag­já­nak figyel­mez­te­té­sé­vel a bizo­nyí­tá­si eljá­rást meg­ne­he­zí­te­né, veszé­lyez­tet­né. A bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­ge, a rend­sze­res haszon­szer­zés­re törek­vés és a több­szö­ri szál­lí­tás foly­tán a bűn­is­mét­lés veszé­lye is az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

 Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.