Főoldal » Archív » Újabb letartóztatások egy húsfeldolgozó vállalathoz köthető bűnszervezetes adócsalási ügyben

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta hét gya­nú­sí­tott – öt férfi és két nő, köz­tük egy ügy­véd – letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy Bács-Kiskun megyei hús­ipa­ri cég részé­re tör­té­nő munkaerő-kölcsönzés során a mun­ka­bé­rek „feke­tén” tör­té­nő kifi­ze­té­sé­hez fik­tív szám­lá­kat állí­tot­tak ki és ezzel a hazai költ­ség­ve­tés­nek több, mint 315 mil­lió forint kárt okoztak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2015. és 2019. között egy Bács-Kiskun megyei hús­ipa­ri cég részé­re egy kis­kun­fél­egy­há­zi vál­lal­ko­zás munkaerő-kölcsönzéssel biz­to­sí­tott mun­ka­vál­la­ló­kat. A munkaerő-kölcsönző cég azon­ban a mun­ka­vál­la­lók­nak a mun­ka­bért „feke­tén” – adó- és járu­lék­fi­ze­tés nél­kül – akar­ta kifi­zet­ni. Ehhez valót­lan tar­tal­mú szám­lá­kat foga­dott be, majd a beszám­lá­zó cégek kép­vi­se­lői a fik­tív szám­lák össze­gé­nek átuta­lá­sa után fel­vet­ték a pénzt a bank­szám­lá­ról és azt átad­ták a meg­ren­de­lők részé­re. A kis­kun­fél­egy­há­zi cég ebből a pénz­ből fizet­te ki „feke­tén” a bére­ket. A fik­tí­ven szám­lá­zó bűn­szer­ve­zet tag­jai ezzel a költ­ség­ve­tés­nek több, mint 315 mil­lió forint kárt okoztak.

Az adó­csa­ló bűn­szer­ve­zet­re 2020. feb­ru­ár 25-én csap­tak le a NAV nyo­mo­zói, az akci­ó­ban a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ügyé­szei és a TEK mun­ka­tár­sai is részt vet­tek. Az akció­na­pon 15 hely­szí­nen haj­tot­tak végre kuta­tást, több, mint 600 mil­lió forint szám­la­pénzt, érté­kes autó­kat és ingat­la­no­kat is zárol­tak. A nyo­mo­zók a bűn­szer­ve­zet tag­ja­it gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt, hét gya­nú­sí­tot­tat – öt fér­fit és két nőt – őri­zet­be is vettek.

Az egyik őri­zet­be vett fér­fit – egy szol­no­ki ügy­vé­det – ezen kívül jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­té­vel és hamis tanú­zás­ra fel­hí­vás bűn­tet­té­vel is gya­nú­sít­ják. A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt – öttől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés – tar­ta­ni kell attól, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a ható­sá­gok elől meg­szök­né­nek, elrej­tőz­né­nek. Ezen kívül attól is tar­ta­ni kell, hogy a gya­nú­sí­tot­tak bizo­nyí­té­kok, elekt­ro­ni­kus ada­tok, vagyon­el­kob­zás alá eső dol­gok elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel veszé­lyez­tet­nék a bizo­nyí­tást. Végül a bűn­cse­lek­mé­nyek több éven át tartó, szer­ve­zett elkö­ve­té­se miatt a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. feb­ru­ár 27-én dön­tött a főügyész­ség indít­vá­nya­i­ról és öt férfi gya­nú­sí­tott – köz­tük a szol­no­ki ügy­véd – ese­té­ben az ügyész­ség indo­ka­i­val egyet­ért­ve elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­su­kat. A két továb­bi gya­nú­sí­tott ese­té­ben a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás helyett eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés­ként bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el. A főügyész­ség az eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dé­sek ellen fel­leb­be­zést jelen­tett be a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se érdekében.