Főoldal » Archív » Újabb lőfegyvert és lőszert értékesítő Fejér megyei férfi letartóztatásának indítványozása

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a sár­bo­gár­di fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket, vala­mint érté­ke­sí­tet­te is azokat.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li meg­szer­zé­sé­vel vagy tar­tá­sá­val elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vagy lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt 2014 – ben tör­tént elíté­lé­sét köve­tő­en több alka­lom­mal éles lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket szer­zett meg és tar­tott anél­kül, hogy azok tar­tá­sá­ra enge­déllyel ren­del­ke­zett volna. A gya­nú­sí­tott a lőfegy­ve­rek­ből és lősze­rek­ből több ízben érté­ke­sí­tett is. A rend­őr­ha­tó­ság a ter­helt lakó­he­lyén, vala­mint élet­tár­sá­nál több lőfegy­vert, illet­ve töl­tényt fog­lalt le.

A gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét a hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­jé­nek hatá­lya alatt követ­te el, tekin­te­té­ben a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés végleges.