Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Újabb meghiúsított vesztegetési kísérlet az ukrán határátkelőn - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye-fotóval

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt nyo­moz egy kül­föl­di nő ellen, aki meg akar­ta vesz­te­get­ni a pénzügyőrt.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú házas­pár 2021. júni­us 14-én 21 óra körül – miu­tán több száz­ezer forin­tért luxus ruhá­za­ti és műsza­ki cik­ke­ket vásá­rol­tak – Ukraj­na irá­nyá­ba akar­ta elhagy­ni Magyar­or­szá­got, ezért gya­lo­go­san kilé­pés­re jelent­kez­tek a Bereg­su­rány Köz­úti Határátkelőhelyen.

A férfi ÁFA-visszaigénylést kez­de­mé­nye­zett a nevé­re kiál­lí­tott adó-visszaigénylő lapok és a hoz­zá­juk tar­to­zó szám­lák benyúj­tá­sá­val. A szol­gá­lat­ban lévő pénz­ügy­őr az ira­tok vizs­gá­la­ta során ész­lel­te, hogy azo­kon elírás van, és a szám­lák kiál­lí­tá­si helye Buda­pest. Mivel a jelen­le­gi sza­bá­lyok értel­mé­ben az ukrán állam­pol­gá­rok az állam­ha­tár­tól szá­mí­tott 30 kilo­mé­te­res távol­sá­gon túlra nem utaz­hat­nak és kizá­ró­lag 24 órát tar­tóz­kod­hat­nak Magyar­or­szá­gon iga­zo­lás nél­kül, a pénz­ügy­őr továb­bi kér­dé­se­ket tett fel és ismé­tel­ten elkér­te a férfi útiokmányát.

Ekkor a nő az ügy­in­té­zés meg­gyor­sí­tá­sa és aka­dály­ta­lan­ná téte­le érde­ké­ben egy tíz­ezer forin­tos bank­je­gyet rej­tett a saját útle­ve­lé­be és azt adta át a pénzügyőrnek.

A pénz­ügy­őr a fel­aján­lott jog­ta­lan előnyt nem fogad­ta el.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség lefog­lal­ta a vesz­te­ge­té­si pénzt, elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, akit gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki. A gya­nú­sí­tott meg­ta­gad­ta a val­lo­más­té­telt és panasszal élt az őri­zet elren­de­lé­se és a gya­nú­sí­tás ellen.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a kül­föl­di nőt 2021. júni­us 17-én a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék elé kíván­ja állítani.

A fotó a szem­lén készült: