Főoldal » Hírek » Újabb nagy unokázós hálózatra mért csapás – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség tíz sze­mély ellen emelt vádat, akik szer­ve­zet­ten és rend­sze­re­sen idős­ko­rú­ak­tól – őket meg­té­veszt­ve – jelen­tős össze­gű kész­pénzt illet­ve éksze­re­ket csal­tak ki. 

A vád­irat­tal érin­tett háló­zat tag­jai a már jól ismert mód­szer­rel tévesz­tet­ték meg a sér­tet­te­ket. Ennek lénye­ge, hogy az elkö­ve­tő tele­fon­hí­vás során a jel­lem­ző­en idős sér­tett köze­li hoz­zá­tar­to­zó­já­nak adja ki magát, majd közli, hogy bal­ese­tet szen­ve­dett, sür­gő­sen pénz­re vagy arra vált­ha­tó érték­re van szük­sé­ge. Ezen kívül jelzi, hogy a pénz átvé­te­lé­re egy isme­rő­sét fogja elkül­de­ni a sér­tett­hez. Ennek meg­fe­le­lő­en a sér­tett lak­cí­mé­re érke­zik egy elkö­ve­tő („futár”), aki az elő­ké­szí­tett pénzt vagy érté­ke­ket átve­szi, amit azután tár­sa­i­val közö­sen elosz­ta­nak, illet­ve érté­ke­sí­te­nek.

A háló­za­tot két vád­lott irá­nyí­tot­ta Ang­li­á­ból, a töb­bi­ek Magyar­or­szá­gon vet­tek részt össze­han­gol­tan a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben.

A szer­ve­zet tag­jai a 2020 ápri­li­sa és 2020 júni­u­sa közöt­ti mind­össze két hónap lefor­gá­sa alatt össze­sen közel har­minc­mil­lió forint­hoz jutot­tak a tevé­keny­sé­gük­kel, ami­ből csak mint­egy két és fél mil­lió forint jutott vissza a sér­tet­tek­hez az eljá­rás során. Továb­bi kilenc­ven­öt­mil­lió forin­tot csak a sze­ren­csé­nek illet­ve a sér­tet­tek óva­tos­sá­gá­nak köszön­he­tő­en nem tud­tak meg­sze­rez­ni.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség a banda tag­ja­it a sér­tet­tek szá­má­hoz iga­zo­dó rend­be­li bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en – és több­sé­gé­ben a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re – elkö­ve­tett csa­lás vagy annak kísér­le­te bűn­tet­té­vel vádol­ta meg.

A bűn­szer­ve­zet elfo­gá­sá­ról készült videó az aláb­bi lin­ke­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csapas-egy-unokazos-bunszervezetre