Főoldal » Hírek » Újabb notórius eltiltás alatti vezető a rács mögött - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 22 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. júli­u­sa óta négy­szer veze­tett eltil­tás hatá­lya alatt úgy, hogy ilyen cse­lek­mé­nyért már fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re is ítélték.

A fia­tal fér­fit a bíró­ság 2020. augusz­tu­sá­ban és 2021. szep­tem­be­ré­ben sza­bály­sér­té­sek miatt, majd ugyan­csak tavaly szep­tem­ber­ben eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt elma­rasz­tal­ta, és mind­há­rom eset­ben eltil­tot­ta a köz­úti járművezetéstől.

Ennek elle­né­re a férfi 2021. júli­u­sá­ban két­szer, majd, 2021. decem­be­ré­ben, végül 2022. ápri­lis 20-án is úgy vett részt a köz­úti for­ga­lom­ban, hogy eltil­tá­sok hatá­lya alatt állt. Ráadá­sul utol­só cse­lek­mé­nye­kor egyik roko­na gép­ko­csi­ját annak enge­dé­lye nél­kül vitte el.

A gya­nú­sí­tott ellen így négy rend­be­li eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés, és jármű önké­nyes elvé­te­le miatt folyik a nyomozás.

A férfi fia­tal kora elle­né­re több­ször volt már bün­tet­ve, cse­lek­mé­nye egy részét pró­bá­ra bocsá­tás, utób­bi cse­lek­mé­nye­it pedig két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés alatt követ­te el – az egyi­ket kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mény, mási­kat ugyan­csak eltil­tás alat­ti veze­tés miatt kapta.

A gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát már pén­te­ken indít­vá­nyoz­ta a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség, ekkor azon­ban a nyo­mo­zá­si bíró bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el. Az elren­delt lak­cí­men azon­ban a fér­fit a nagy­ma­má­ja nem fogad­ta be, ezért újra őri­zet­be kel­lett venni, majd a teg­nap meg­tar­tott újabb ülé­sen a nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a bűn­is­mét­lés veszély­re figye­lem­mel elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az ügy­ről kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/otszor-vezetett-eltiltas-hatalya-alatt