Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Újabb őrizetbe vételek a Franciaországban prostituáltakat futtató bűnszervezet ügyében - a Csongrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a bíró­ság felé, hogy ren­del­je el annak a két nőnek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik kül­föl­dön fut­ta­tott pros­ti­tu­ál­tak­kal össze­füg­gés­ben szer­zett vagyon tisz­tá­ra mosá­sá­ban működ­tek közre.

A gyanú sze­rint a két gya­nú­sí­tott, akik egyéb­ként a bűn­szer­ve­zet szö­kés­ben levő fejé­nek hoz­zá­tar­to­zói, két nagy érté­kű sze­ge­di ingat­lan meg­vá­sár­lá­sá­ban működ­tek közre a 2014. és 2015. évek­ben úgy, hogy egyéb­ként sem­mi­lyen legá­lis jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek. A gyanú sze­rint mind­két ingat­lan meg­szer­zé­sé­hez a vagyo­ni esz­kö­zö­ket a Fran­cia­or­szág­ban pros­ti­tu­ál­ta­kat fut­ta­tó bűn­szer­ve­zet biztosította.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda mind­két gya­nú­sí­tot­tat pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg és vette őrizetbe.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, ille­tő­leg az egyik ter­helt vonat­ko­zá­sá­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás 30 napra tör­té­nő elrendelésére.

Az indít­vány tár­gyá­ban a mai napon fog dön­te­ni a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírója.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en az EUROJUST koor­di­ná­lá­sa mel­lett lét­re­jött közös fran­cia és magyar nyo­mo­zó­cso­port, amely egy­részt fran­cia vizs­gá­ló­bí­ró­kat, ügyé­sze­ket és nyo­mo­zó­kat, más­részt magyar ügyé­sze­ket és magyar nyo­mo­zó­kat fog­lal magá­ba, kez­de­mé­nyez­te, hogy továb­bi egy évvel meg­hosszab­bí­tás­ra kerül­jön a nyo­mo­zó­cso­port műkö­dé­sé­re nyit­va álló határ­idő, figye­lem­mel a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sé­vel össze­füg­gés­ben fel­me­rült továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek­re, ille­tő­leg nyo­mo­za­ti cselekményekre.

2016. 10. 07. Csongrád