Főoldal » Hírek » Újabb orvost tartóztattak le a gyógycipős ügyben - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró egy újabb orto­péd orvos letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el.

A Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda előtt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban a főügyész­ség a koráb­bi nyolc sze­mély után újabb gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy tény­ál­lá­sá­nak – koráb­ban már közölt – lénye­ge sze­rint gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zök gyár­tá­sá­val és for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zó cégek  kép­vi­se­lői anya­gi vagy egyéb ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be meg­sze­rez­ték idő­sek­ről vagy fogya­ték­kal élők­ről gon­dos­ko­dó ott­ho­nok velük együtt­mű­kö­dő sze­mély­ze­té­től az ott­ho­nok lakó­i­nak, illet­ve más magán­sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes és orvo­si adatait.

Az így jogo­su­lat­la­nul beszer­zett külön­le­ges sze­mé­lyes ada­tok­kal vissza­él­ve a cégek kép­vi­se­lői átad­ták azo­kat a velük együtt­mű­kö­dő – első­sor­ban – orto­pé­di­ai szak­te­rü­le­ten prak­ti­zá­ló orvo­sok­nak, akik az ada­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val és az orvos­szak­mai sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel, a szük­sé­ges orvo­si vizs­gá­la­tok elvég­zé­se nél­kül olyan valót­lan tar­tal­mú orvo­si vénye­ket állí­tot­tak ki, melye­ket az azo­kon meg­ne­ve­zett sze­mély egész­sé­gi álla­po­ta nem indo­kolt. A vények alap­ján a cégek legyár­tot­ták a gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­kö­zök­ről szóló jog­sza­bály sze­rin­ti leg­na­gyobb tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si támo­ga­tás­sal ren­del­ke­ző gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­közt (jel­lem­ző­en gyógycipőt).

Az érin­tett cégek kép­vi­se­lői ezután a jog­sza­bály alap­ján a Nem­ze­ti Egész­ség­biz­to­sí­tá­si Alap­ke­ze­lő­től (NEAK) meg­igé­nyel­ték a gyó­gyá­sza­ti segéd­esz­köz után járó támo­ga­tá­si össze­get, melyet utána részük­re a NEAK ki is utalt.

A gya­nú­sí­tot­tak hie­rar­chi­kus szer­ve­zet­ben, össze­han­gol­tan, kons­pi­ra­tív módon követ­ték el a külö­nö­sen nagy illet­ve jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lást, több ezer rend­be­li külön­le­ges adat­ra elkö­ve­tett sze­mé­lyes adat­tal vissza­élést és hamis magán­ok­irat felhasználását.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség most egy újabb, a bűn­cse­lek­mé­nyek­ben tevé­keny részt vál­la­ló 50 éves orto­péd orvos letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt az ille­té­kes nyo­mo­zá­si bírónak.

A koráb­bi indít­vá­nyok­ban a kény­szer­in­téz­ke­dés oka­ként a szökés-elrejtőzés veszé­lye, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa sze­re­pelt, ez alka­lom­mal továb­bi okként sze­re­pel a bizo­nyí­ték tény­le­ges eltün­te­té­se is: A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint ugyan­is az orvos – miu­tán az ügy­ben sze­rep­lő tár­sai a nyo­mo­zó ható­ság őri­ze­té­be kerül­tek novem­ber ele­jén – tele­fo­non uta­sí­tot­ta asszisz­ten­sét, hogy a tevé­keny­sé­gü­ket doku­men­tá­ló füze­tet tün­tes­se el.

A nyo­mo­zá­si bíró a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az indít­vánnyal egye­ző­en elrendelte.

A nyo­mo­zó ható­ság által az újabb eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­ről kiadott saj­tó­anyag az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-orvos-letartoztatasban-koltsegvetesi-csalas