Főoldal » Hírek » Újabb ügyvéd ellen indult büntetőeljárás korrupció miatt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként egy szol­no­ki ügyvédet.

Egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei férfi lánya ellen köz­úti bal­eset oko­zá­sa és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt bün­te­tő­el­já­rás indult.

Az apa  2011 máju­sá­ban, a vád­irat bíró­ság­ra tör­té­nő benyúj­tá­sa után azzal keres­te meg – az álta­la már koráb­ban ismert – szol­no­ki ügy­vé­det, hogy lássa el lánya védel­mét a büntetőeljárásban.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ügy­véd azt aján­lot­ta a fér­fi­nak, hogy kettő mil­lió forin­tért cse­ré­be, az ügy­ben meg­ha­tal­ma­zott védő­ként eljár­va, a bírón keresz­tül – a kért összeg­ből neki jog­ta­lan előnyt jut­tat­va – elin­té­zi, hogy ne vegyék el a lánya veze­tői enge­dé­lyét, és pénz­bün­te­tést kapjon.

Az ügy­véd aján­la­tát a férfi elfo­gad­ta, és a lánya védel­mé­nek ellá­tá­sá­ért, vala­mint az eljá­ró bíró meg­vesz­te­ge­té­se érde­ké­ben a kért össze­get kifizette.

Az ügy­véd a pén­zen túl – azt állít­va, hogy azt az eljá­ró bíró­nak fogja elvin­ni – kért egy fazék bir­ka­pör­köl­tet is, amit a férfi még az íté­let­hir­de­tést meg­elő­ző­en átadott az ügyvédnek.

2014-ben a férfi test­vé­re ellen is bün­te­tő­el­já­rás indult, amely ügy­ben a bíró­ság ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt pénz­bün­te­tés­re ítél­te a vád­lot­tat, és egy évre eltil­tot­ta a köz­úti járművezetéstől. 

Az íté­let­hir­de­tést köve­tő­en a férfi ismét fel­vet­te a kap­cso­la­tot az ügy­véd­del annak érde­ké­ben, hogy a másod­fo­kú bün­te­tő­el­já­rás során védő­ként jár­jon el.

Az ügy­véd ez alka­lom­mal is fel­aján­lot­ta segít­sé­gét, és azt ígér­te, hogy – az eljá­ró bíró meg­vesz­te­ge­té­se útján – ezen ügy­ben is elin­té­zi, hogy ne vegyék el a férfi test­vé­ré­nek jogo­sít­vá­nyát. A férfi az ügy­véd által kért kettő mil­lió forin­tot kifizette.

A más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő gya­nú­sí­tott nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen.