Főoldal » Hírek » Újabb unokázós csaló ellen emeltek vádat Balassagyarmaton - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 29 éves buda­pes­ti férfi ellen, aki tár­sa­i­val szá­mos idős sér­tet­től csalt ki nagyobb össze­ge­ket külön­bö­ző valót­lan tör­té­ne­te­ket elő­ad­va nekik.

A vád­irat sze­rint a férfi ter­hé­re hét, 2021 máju­sá­ban és júni­u­sá­ban elkö­ve­tett „uno­ká­zós” csa­lás róha­tó:

Május 20-án a 80 éves váci sér­tet­tet egy, a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt nő – magát a sér­tett menyé­nek kiad­va – fel­hív­ta, hogy eltu­laj­do­ní­tott egy több mil­lió érté­kű cso­ma­got, amit ki kell kifi­zet­nie, ha nem, akkor az egész csa­lád bajba kerül. A sér­tett a tele­fon­hí­vást köve­tő­en a vád­lott által oda­kül­dött futár­nak átadott 1.100.000 forin­tot.

Május 21-én szin­tén egy nő hívta fel tele­fo­non a 74 éves tár­no­ki sér­tet­tet azzal, hogy ő az uno­ká­ja és bajba került: egy cso­mag­kül­dő szol­gá­lat­nál dol­go­zik, ahol az egyik kül­de­mény­ben kábí­tó­szer volt, és „nem enge­dik el”, ha nem fizet 3.000.000 forin­tot. Az idős, téve­dés­be ejtett nő ezt köve­tő­en a vád­lott tár­sá­nak átadott 2.000.000 forin­tot.

Május 24-én egy isme­ret­le­nül maradt sze­mély hívta fel a Bics­kén élő 83 éves nőt magát az uno­ká­já­nak kiad­va. A hang segít­sé­get kért azt állít­va, hogy meg­ver­ték és pénz­re van szük­sé­ge. Miu­tán a nagy­ma­ma a meg­be­szélt hely­re tett 1.200.000 forin­tot, a hívó fél még több pénzt kért, így a sér­tett továb­bi 1.530.000 forin­tot és össze­sen 520.000 forint érté­kű arany­ék­szert is átadott a csa­lók­nak.

Május 26-án a 72 éves zsám­bé­ki sér­tet­tet az uno­ká­ja­ként bemu­tat­koz­va hívta fel egy isme­ret­len sze­mély azt állít­va, hogy bajba került. Azért, hogy segít­sen, a vád­lott által oda­irá­nyí­tott futár­nak átadott 220.000 forint kész­pénzt és 160.000 forint érté­kű arany­ék­szert.

Május 28-án a vád­lott társa a 78 éves pilis­vö­rös­vá­ri sér­tet­től – azt köve­tő­en, hogy egy isme­ret­len sze­mély magát a nő fiá­nak kiad­va magát ügy­vé­di költ­sé­gek­re kért pénzt – a meg­be­szél­tek sze­rint átvett 8.650 eurót és 1.280.000 forin­tot.

Május 31-én a 88 éves duna­új­vá­ro­si sér­tett a „lányá­tól” kapott egy tele­fon­hí­vást, misze­rint baj­ban van és pénz­re van szük­sé­ge. A meg­té­vesz­tett sér­tett a vád­lott tár­sá­nak átadott 500.000 forin­tot, hogy eljut­tat­ja a bajba került nő részé­re.

Júni­us 8-án a 80 éves kun­szent­mik­ló­si sér­tett­nek magát a lány­uno­ká­já­nak adta ki az isme­ret­le­nül maradt sze­mély és arra hivat­koz­va hívta fel, hogy bajba került, pénzt kért tőle. A hozzá kül­dött futár­nak átadott 1.000.000 forin­tot, vala­mint arra is rávet­ték, hogy össze­tör­je a mobil­te­le­fon­ját.

A vád­lott irá­nyí­tot­ta a futá­ro­kat az ország külön­bö­ző pont­ja­in élő sér­tet­tek házá­hoz, és uta­sí­tot­ta őt a pénz­össze­gek átvé­te­lé­re, vala­mint az álta­la meg­je­lölt sze­mé­lyek­nek tör­té­nő átadá­sá­ra. Az ügyész­ség őt  7 rend­be­li, idős korá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg. A vádirat­ban bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást vala­mint – mivel pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt követ­te el cse­lek­mé­nye­it – az elle­ne jog­erő­sen kisza­bott 1 év 10 hónap fog­ház­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

Jog­erős elma­rasz­ta­ló íté­let ese­té­ben a vád­lott­nak az eljá­rás során fel­me­rült 289.564 forint bűn­ügyi költ­sé­get és a sér­tet­tek által beje­len­tett össze­sen közel 9.500.000 forint pol­gá­ri igényt is meg kell fizet­nie.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.