Főoldal » Hírek » Újabb unokázós csaló került a rács mögé Nógrádban - rendőrségi videóval és fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság elren­del­te egy 55 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021 feb­ru­ár­já­ban egy idős sal­gó­tar­já­ni sér­tet­től uno­ká­zós csa­lás­sal meg­szer­zett pénz vett át.

A rend­őr­ség ügye­le­té­re 2021. feb­ru­ár 10-én dél­után érke­zett beje­len­tés arról, hogy egy idős sal­gó­tar­já­ni fér­fi­től isme­ret­len sze­mé­lyek három mil­lió forint kész­pénzt csal­tak ki. Kül­föl­di tele­fon­szám­ról hív­ták fel a sér­tet­tet azzal, hogy hoz­zá­tar­to­zó­ját bal­eset érte, kész­pénz­re van szük­sé­ge, amit rend­őrök fog­nak elvin­ni neki.

A téve­dés­be ejtett sér­tett ezt köve­tő­en a lak­cí­mé­re érke­ző, magu­kat rend­őr­nek kiadó sze­mé­lyek­nek átad­ta a kért összeget. 

Az ügy­ben koráb­ban letar­tóz­ta­tott két szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú sze­mély, egy 67 éves férfi és egy 52 éves nő volt az, aki az idős sér­tet­től a pénzt átvet­te, majd még aznap a férfi a most elfo­gott gya­nú­sí­tott­hoz jut­tat­ta el az átvett, bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénzt.

A Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai beazo­no­sí­tot­ták és egy 2021. május 18-án vég­re­haj­tott akció során Buda­pes­ten elfog­ták a pénzt meg­szer­ző 55 éves fér­fit, majd pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki és őri­zet­be vették.

A férfi már volt bün­tet­ve ilyen jel­le­gű cse­lek­mény miatt, jog­erő­sen 3 év 6 hó fegy­ház­bün­te­tést kell majd letöl­te­nie bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett csa­lá­si cse­lek­mé­nyek miatt, mos­ta­ni cse­lek­mé­nyét vissza­eső­ként követ­te el.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a bíró­ság elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nyünk az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/lakat-alatt-az-unokazos-csalok-videoval-a-nograd-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A mos­ta­ni elfo­gás­ról kiadott – vide­ó­fel­vé­telt és fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó – rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény itt talál­ha­tó: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nograd-megyei-nyomozok-fogtak-el-az-unokazos