Főoldal » Hírek » Újabb vád a „kaposvári remete” ellen - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt ismét vád­ira­tot nyúj­tott be a kapos­vá­ri reme­te­ként elhí­re­sült férfi és - a bör­tön­ben meg­is­mert - társa ellen.

A vád lénye­ge sze­rint a kapos­vá­ri ter­helt 2018 októ­be­ré­ben isme­rő­se­i­nél tar­tóz­ko­dott Makó kör­nyé­kén, ami­kor a tár­sa­ság egyik tag­já­nak kutyá­ja a szá­já­ba kapott egy kisebb ebet és elsza­ladt vele. A kis­ku­tyát rövid időn belül el lehe­tett venni a nagyobb ebtől, azon­ban a vád­lott úgy gon­dol­ta, hogy az ilyen állat­nak el kell pusz­tul­nia, ezért azzal bün­tet­te meg a kutyát, hogy egy fokos­sal füle mögött meg­ütöt­te és vérző sérü­lést oko­zott neki.

A férfi továb­bá 2018 decem­be­ré­ben Kapos­vár kert­vá­ro­si részén saját kutyá­ját egy dár­dá­val azért szúr­ta le – ami­vel az állat pusz­tu­lá­sát okoz­ta -, mert az eb enge­dély nél­kül vett el ételt az asz­tal­ról. A vád­lott 2020 novem­be­ré­ben is köve­tett el állat sérel­mé­re bűn­cse­lek­ményt, ami­kor a haj­na­li órák­ban egy kapos­vá­ri állat­men­he­lyen bosszú­ból elvág­ta egy kecs­ke fejét és a fejet magá­val vitte, mivel egy sza­már miatt konf­lik­tus­ban állt a menhellyel.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a férfi koráb­bi élet­tár­sá­nak több mint 850.000 forint­ját és az ira­ta­it lopta el, továb­bá a sér­tett­nek jelen­tős érdek­sé­rel­met is oko­zott, ami­kor orvo­si keze­lé­sé­re vonat­ko­zó doku­men­tu­mo­kat osz­tott meg egy inter­ne­tes oldalon.

A vád­lott 2020 novem­be­ré­ben tör­tént letar­tóz­ta­tá­sát köve­tő­en a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű tár­sá­val együtt veze­tő­ként lép­tek fel zár­ká­juk­ban a többi fog­va­tar­tot­tal szem­ben. A ter­hel­tek közül az idő­sebb férfi a sér­tet­te­ket – egyéb lec­kéz­te­té­sek mel­lett - arra kény­sze­rí­tet­te, hogy eltűr­jék, amint ruhá­ik közül a neki tet­sző dara­bo­kat, vala­mint élel­mü­ket elve­szi, továb­bá vásá­rol­ta­tott magá­nak, és mivel az egyik sér­tett azt közöl­te vele, hogy nincs már több pénze, egy pen­gé­vel mind­két férfi meg­vág­ta a sér­tett alkarját.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szemben.

A képe­ket az állat­men­he­lyen készí­tet­ték a kapos­vá­ri rendőrök.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi saj­tó­köz­le­mény: https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-inditvanyozta-a-kecsket-megolo-ferfi-letartoztatasat-a-somogy-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotokkal/