Főoldal » Archív » Újabb vádemelés a csaló álorvos ellen

A Balaton-part mel­lett más köze­li tele­pü­lé­sen is meg­for­dult az a 31 éves, Fejér megyei ille­tő­sé­gű, a sér­tet­tek előtt magát házi­or­vos­nak kiadó nő, aki­vel szem­ben a Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2016. május 26-án előbb Bala­ton­fü­re­den jelent meg, ahol fel­fi­gyelt az egyik ház udva­rán tar­tóz­ko­dó 89 éves sér­tett­re. Az asszonyt meg­szó­lí­tot­ta, és valót­la­nul az új orvo­sá­nak adta ki magát. Az idős nő a vád­lot­tat been­ged­te, és vele a ház tera­szán beszél­ge­tett, ami­kor az elkö­ve­tő fel­aján­lot­ta, hogy pénz elle­né­ben gyógy­sze­re­ket ír fel neki. Mind­eköz­ben a pos­tás meg­hoz­ta a sér­tett nyug­dí­ját, ame­lyet a tera­szon lévő asz­tal­ra tett.  A vád­lott közöl­te a sér­tet­tel, hogy elvi­szi a pénzt, sőt az asszony­nak azt is állí­tot­ta, hogy ezt a sér­tett fiá­val egyez­tet­ve teszi. Miu­tán a pénzt magá­hoz vette, siet­ve azzal az ígé­ret­tel távo­zott, hogy a sér­tett ingye­ne­sen kap majd gyógy­sze­re­ket, illet­ve a dél­után folya­mán egy orvo­si műszert visz neki.

Meg­kö­ze­lí­tő­leg egy óra eltel­té­vel az elkö­ve­tő már Pét­für­dőn csen­ge­tett be egy 84 éves asszony­hoz, a sér­tett új házi­or­vo­sá­nak adva ki magát. Az idős sér­tett­nek és fér­jé­nek elő­ad­ta, hogy csa­lád­lá­to­ga­tás­ra érke­zett, és a sér­tet­tek­nek az egész­sé­gi álla­po­tuk miatt spe­ci­á­lis műszer­re lesz szük­sé­gük, ame­lyet meg kell ren­del­ni. Azt állí­tot­ta, hogy a készü­lék árá­nak felét még aznap fel kel­le­ne adni, a pénzt pedig a tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tás utóbb vissza­fi­ze­ti a részük­re. A házas­pár elhit­te a sér­tett által elmon­dot­ta­kat, és 150.000 forin­tot átad­tak neki.

A nővel szem­ben hason­ló mód­szer­rel elkö­ve­tett csa­lás miatt a Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2016 szep­tem­be­ré­ben már vádat emelt.