Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Újabb vádemelés a digitális tachográffal visszaélés miatt

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és közokirat-hamisítás elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a sofőr­rel szem­ben, aki a teher­gép­ko­csi digi­tá­lis menet­író készü­lé­ké­be más nevé­re szóló gép­jár­mű­ve­ze­tő kár­tyát helye­zett be, majd a vezetési-és pihe­nő­ide­jét ellen­őr­ző pénz­ügy­őrök­nek hamis tevé­keny­ség­iga­zo­ló lapot adott át.   

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott egy köz­úti áru­szál­lí­tást végző gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je és gép­ko­csi­ve­ze­tő­je, aki 2018. júli­us 28-án bér­fu­va­ro­zás vég­zett Német­or­szág­ból Budapestre.

A vád­lott­nak a veze­té­si ideje majd­nem elfo­gyott, ezért az M1 autó­pá­lya mel­lett egy par­ko­ló­ban meg­állt, majd a teher­gép­ko­csi digi­tá­lis menet­író készü­lé­ké­ből kivet­te a saját nevé­re kiál­lí­tott kár­tyát, és abba jog­ta­la­nul behe­lye­zett egy más sze­mély nevé­re kiál­lí­tott gép­jár­mű­ve­ze­tői kár­tyát. A vád­lott ezt köve­tő­en a jár­mű­sze­rel­vénnyel elin­dult, a pénz­ügy­őrök azon­ban 21 óra 38 perc­kor az autó­pá­lyán meg­ál­lí­tot­ták, hogy a veze­té­si és pihe­nő­ide­jét ellenőrizzék.

Az ellen­őr­zés során a vád­lott a menet­író készü­lék­kel tevé­keny­ség­iga­zo­ló lapot nyom­ta­tott ki, majd azt átad­ta a pénz­ügy­őrök­nek, akik már a hely­szí­nen meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a lap hamis ada­to­kat tartalmaz.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

A digi­tá­lis tachog­ráf hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos vissza­élés miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség koráb­bi vád­eme­lé­sé­ről az ügyész­ség köz­le­mé­nye az aláb­bi olda­lon olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-menetiro-keszulek-szabalytalan-hasznalata-miatt/