Főoldal » Archív » Újabb vádemelés a fiatalkorú kábítószer fogyasztóval szemben

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy tata­bá­nyai fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aki jelen­leg kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt jog­erős javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést tölt.

Az elkö­ve­tés­kor fia­tal­ko­rú vád­lott 2018. júli­us 10. nap­ját meg­elő­ző napok­ban isme­ret­len helyen és körül­mé­nyek között mari­hu­á­nát szer­zett meg, melyet elfo­gyasz­tott. A Tatai Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei ezen a napon, Tatán a Május 1. úton intéz­ke­dés alá von­ták a vád­lot­tat, majd vele szem­ben vize­let­vé­tel­re került sor, mely­ben mari­hu­á­na fogyasz­tá­sá­ra utaló anya­got mutat­tak ki.

Ezen túl­me­nő­en a vád­lott 2018. szep­tem­ber 5. nap­ját meg­elő­ző napok­ban, Komá­rom­ból szer­zett mari­hu­á­nát, melyet ugyan­úgy elszí­vott. Ezen a napon a Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei von­ták ellen­őr­zés alá Tata­bá­nyán a Jed­lik Ányos úton lévő autó­busz­pá­lya­ud­va­ron, vize­le­té­ben ekkor is mari­hu­á­na fogyasz­tá­sá­ra utaló anyag volt kimu­tat­ha­tó.

Mivel a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző két éven belül kábí­tó­szer fogyasz­tás miatt vádat emelt a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben, a bün­te­tő tör­vény­könyv értel­mé­ben, ebben az ügy­ben a vád­lot­tal szem­ben nem volt alkal­maz­ha­tó az elte­re­lés, hanem vádat kel­lett vele szem­ben emel­ni.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tal szem­ben a 1 év 1 hónap 15 nap közép­mér­té­ket el nem érő tar­ta­mú, fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sét szab­ja ki, és álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott a fel­füg­gesz­tés idő­tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.