Főoldal » Hírek » Újabb vádemelés az élettársát és az anyósát fenyegető férfival szemben

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a zak­la­tás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki az élet­tár­sát fenye­get­te meg­ölés­sel, egy ízben bán­tal­maz­ta is.

A nő éve­kig nem merte meg­sza­kí­ta­ni az élet­tár­si kap­cso­la­tát, mert a férfi több­ször kije­len­tet­te, ha meg­te­szi, meg­öli a sér­tett csa­lád­ját. A férfi 2019. júni­us 15. nap­ján a lábat­la­ni lakó­he­lyü­kön a fogai kive­ré­sé­vel fenye­get­te meg sér­tet­tet. A nő meg­vár­ta, amíg a férfi távo­zik a lakás­ból, ezután a közös kis­ko­rú gyer­me­kek­kel haza­köl­tö­zött az édes­any­já­hoz.

A férfi még aznap éjjel meg­je­lent az anyó­sa házá­nál, és a sér­tet­tet szi­dal­maz­va meg­ölés­sel fenye­get­te őt és rá tekin­tet­tel az any­ját.

Ezt köve­tő­en a férfi 2019. júli­us 9-én kora reg­gel ismét meg­je­lent az anyó­sa háza előtt, ahol a ház­ból kilé­pő volt élet­tár­sát egy­szer arcon ütöt­te, ezzel neki nyolc napon belül gyó­gyu­ló ajak­tá­ji duz­za­na­tot oko­zott, az ütés alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra.

Az újabb vád­eme­lést meg­elő­ző­en a fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. A férfi ugyan­is 2019. júni­us 16-án, éjjel meg­je­lent az anyó­sa lábat­la­ni házá­nál, az utcai kaput berúg­ta, bement az udvar­ra, az ajtón döröm­bölt, és han­go­san trá­gár módon szi­dal­maz­ta anyó­sát, a ház abla­kán lévő redőnyt ütöt­te, az abla­kot betör­te, eköz­ben féle­lem­kel­tés cél­já­ból azzal fenye­get­te meg, hogy meg­öli. Ezt köve­tő­en 2019. júli­us 3-án késő este ismét meg­je­lent a sér­tett­nél, a koráb­ban meg­ron­gált, csu­kott – de nem zárt – kapun keresz­tül, enge­dély nél­kül beju­tott az udvar­ra, ahol döröm­bölt, üvöl­tö­zött és ismét meg­fe­nye­get­te az anyó­sát azzal, hogy meg­öli.

A koráb­bi vád­eme­lés­ről a https://ugyeszseg.hu/az-anyosat-fenyegette-a-ferfi-vademeles/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyész­ség.

Az ügyész­ség az újabb vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a két ügyet egye­sít­se, melyet köve­tő­en a vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.