Főoldal » Hírek » Újabb vádemelés internetes csalássorozat miatt - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Somogy megyé­ben rövid időn belül több, inter­ne­ten elkö­ve­tett csa­lás miatt emelt vádat az ügyész­ség. Jelen ügy­ben a Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség nyúj­tott be vád­ira­tot kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt egy pécsi férfi ellen, aki szá­mos nép­sze­rű tár­gyat kínált eladás­ra, csak­hogy nem ren­del­ke­zett az eszközökkel.

A vád­ban fog­lal­tak sze­rint a 40-es éve­i­ben járó fér­fi­nak - aki csa­lá­sok elkö­ve­té­se miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sek hatá­lya alatt állt - 2018-ban meg­rom­lott az anya­gi hely­ze­te. Jöve­del­mét rész­ben azzal biz­to­sí­tot­ta, hogy több inter­ne­tes olda­lon álne­ve­ken, kife­je­zet­ten a csa­lá­sok­hoz lét­re­ho­zott, valót­lan céges email címek­ről profi módon tévesz­tet­te meg vásár­ló­it nem léte­ző termékeivel.

A vád­lott cél­irá­nyo­san olyan hasz­ná­la­ti tár­gya­kat hir­de­tett vonzó áron, ame­lyek kelen­dő­ek az inter­ne­ten, így egye­bek mel­lett kése­ket, edény­kész­le­tet, olaj­sü­tőt, merev­le­mezt, nyom­ta­tót. Elő­for­dult, hogy nem a férfi volt a hir­de­tő, hanem ő jelent­ke­zett annál a fel­hasz­ná­ló­nál, aki egy konk­rét köny­vet keresett.

A ter­helt­nek 44 sze­mélyt sike­rült becsap­nia, cse­lek­mé­nyé­vel közel 900.000 forint össze­gű kárt okozott.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban - elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­té­re - a vád­lot­tal szem­ben 3 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sek vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el a bíróság.

A képen a férfi egyes hir­de­té­se­i­hez hasz­nált illuszt­rá­ció látható.