Főoldal » Archív » Újból őrizetben az édesanyját folyamatosan zsaroló férfi

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a hely­be­li fér­fi­nak, akit az édes­any­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett zsa­ro­lás miatt nem jog­erő­sen elítél­tek, ennek elle­né­re cse­lek­mé­nyét tovább folytatta.

Az indít­vány sze­rint a vád­lot­tat 2017 feb­ru­ár hónap­já­nak ele­jén nem jog­erő­sen az édes­any­ja sérel­mé­re elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te miatt vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság, egy­ben meg­szün­tet­te az abban az eljá­rás­ban elren­delt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A vád­lott ezt köve­tő­en vissza­köl­tö­zött abba az ingat­lan­ba, ame­lyet édes­any­já­val közö­sen használtak.

Alig egy hónap eltel­té­vel a vád­lott ismé­tel­ten alko­ho­li­zá­ló élet­mó­dot kez­dett foly­tat­ni, amely­hez szük­sé­ges pénzt az any­já­tól köve­tel­te, mely­nek során őt meg­ve­rés­sel, meg­ölés­sel fenye­get­te, tett­leg bán­tal­maz­ta, töb­bek között fejét ököl­lel meg­üt­ve, lábát rug­dos­va. Elő­for­dult az is, hogy a sér­tet­tet éjjel fel­kel­tet­te, arra kény­sze­rí­tet­te, hogy vacso­rát hoz­zon neki. A fenye­ge­té­sek kiter­jed­tek arra is, hogy a sér­tett adja át bank­kár­tyá­ját, amellyel azután a gya­nú­sí­tott vásá­rolt magának.

A cse­lek­mé­nyek­kel össze­füg­gés­ben a bíró­ság 2017. szep­tem­ber végén 30 napi idő­tar­tam­ra a gya­nú­sí­tott vonat­ko­zá­sá­ban távol­tar­tást ren­delt el, azon­ban ennek sza­bá­lya­it meg­szeg­te, tovább­ra is bejárt édes­any­ja laká­sá­nak lép­cső­há­zá­ba, a lakás ajta­ját verte, csön­ge­tett, a redőnyt dobál­ta, vala­mint az alag­sor­ba is beköl­tö­zött. A gya­nú­sí­tott az őri­zet­be véte­le előtt köz­vet­le­nül ismé­tel­ten meg­je­lent a lakás­nál, az ajtót nyitó sér­tet­tet meg­ra­gad­ta és verés­sel fenye­get­ve betol­ta a lakás­ba, majd őt a rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták. A sér­tett ezzel össze­füg­gés­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt folya­mat­ban levő eljá­rás­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak ismé­telt elrendelését.

Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság dönt.