Főoldal » Archív » Újból zsarolt a frissen szabadult zsaroló

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol egy bács­al­má­si fér­fit, aki fris­sen sza­ba­dul­va a bör­tön­ből, előbb fenye­ge­tés­sel, majd komp­ro­mit­tá­ló fotók­kal zsa­rol­ta meg áldo­za­tát.

A 26 éves bács­al­má­si vád­lott idén janu­ár köze­pén sza­ba­dult egy koráb­bi zsa­ro­lás miat­ti bör­tön­bün­te­té­sé­ből. Pár hét­tel később, 2017. már­ci­us 1-jén dél­után a sér­tet­tet egy isme­rő­sük bács­al­má­si ott­ho­ná­ban ököl­lel a bal szeme alatt meg­ütöt­te. A vád­lott azt sérel­mez­te, hogy a sér­tett sze­rin­te a gyám­hi­va­tal­nál roko­na­i­nak körül­mé­nyei miatt beje­len­tést tett, ezért tőle a vád­lott 250.000,- Ft kár­té­rí­tést köve­telt. A sér­tett ugyan nem tett ilyen beje­len­tést, a vád­lott azon­ban azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem fizet, rákül­di a csa­lád­ját és a szerb isme­rő­se­it, akik­kel agyon fogja veret­ni.

A sér­tett azért, hogy a vád­lott a ház­ból kien­ged­je, első rész­let­ként átad­ta a 60.000,- Ft-ot érő ezüst nyak­lán­cát.

A vád­lott rög­tön ezután behív­ta a szo­bá­ba három nőis­me­rő­sét és meg­kér­te őket, hogy vegyék közre a sér­tet­tet és tegye­nek úgy, mint­ha arcon akar­nák csó­kol­ni. Egyi­kü­ket pedig meg­kér­te arra, hogy mind­ezt fotóz­za le a tele­fon­já­val. 12 kép készült, majd a vád­lott közöl­te a sér­tet­tel, hogy ha nem fizet, fel fogja őt nemi erő­szak miatt jelen­te­ni és az imént készí­tett képe­ket bizo­nyí­ték­ként fogja fel­hasz­nál­ni elle­ne. Erre azon­ban már nem került sor.

A vád­lot­tat még aznap elfog­ták, azóta is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van. Az erő­sza­kos, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit az ügyész­ség élet, testi épség elle­ni súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.