Főoldal » Hírek » Újbudai kábítószer-kereskedővel szemben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség - FOTÓKKAL

A vád sze­rint egy 41 éves férfi a XI. kerü­le­ti bérelt laká­sán tar­tot­ta a til­tott sze­re­ket, érté­ke­sí­tés cél­já­ból. Elfo­gá­sa­kor az össze­sen több mint 10 kilo­gramm kábí­tó­szer mel­lett, csak­nem 9 mil­lió forint­nyi kész­pénzt, illet­ve valu­tát is talál­tak a nyomozók.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 41 éves férfi - a 2019. ápri­lis 11. nap­ját meg­elő­ző idő­szak­ban külön­fé­le kábí­tó­sze­rek, így amfe­ta­min, koka­in, mari­hu­á­na, MDMA, hasis és keta­min keres­ke­del­mé­vel fog­lal­ko­zott Buda­pest terü­le­tén, külö­nö­sen a XI. kerü­let­ben, ahol a tar­tóz­ko­dá­si helye is volt.

A vád­lott a til­tott sze­re­ket a fent emlí­tett XI. kerü­le­ti tár­sas­ház­ban, egy álta­la bérelt lakás­ban tárol­ta, por­ci­óz­ta, majd tele­fo­nos egyez­te­tés alap­ján, a meg­be­szélt helyen érté­ke­sí­tet­te a vevő­kö­ré­be tar­to­zó személyeknek.

A vád­lott 2019. ápri­lis 11. nap­ján késő este, a tár­sas­ház mély­ga­rá­zsá­ban egy váll­tás­ká­ban csak­nem 400 darab MDMA-tartalmú tab­let­tát, 50-50 cso­mag­ba por­ci­óz­va amfe­ta­mint, illet­ve mari­hu­á­nát, vala­mint még több cso­mag­ban koka­int is tar­tott magá­nál, amit érté­ke­sí­tés­re szánt.

Ezen túl­me­nő­en, a bérelt lakás­ban nagy­ke­res­ke­del­mi, illet­ve fogyasz­tói kisze­re­lé­sek­ben csak­nem 5000 darab (több mint 1,5 kilo­gramm) MDMA-tartalmú tab­let­tát, több mint 1 kilo­gramm amfe­ta­mint, mint­egy 8 kilo­gramm mari­hu­á­nát, 0,5 kilo­gramm koka­int, továb­bá keta­mint és kannabisz-gyantát is tar­tott. A nyo­mo­zók a vád­lot­tól ezen felül csak­nem 9 mil­lió forint érték­ben kész­pénzt (forint­ban és más valu­tá­ban), vala­mint a kábí­tó­sze­rek cso­ma­go­lás­hoz, kimé­ré­sé­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket is lefoglaltak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indítványozva.