Főoldal » Hírek » Újév hajnalban „rallyzott” - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 19 éves fiút, aki a vád sze­rint azzal kezd­te az idei évet, hogy itta­san meg­lo­va­sí­tott egy ház udva­rán leál­lí­tott autót.

A vád sze­rint a vád­lott szil­vesz­ter­kor egyik isme­rő­sé­nél ita­lo­zott egy Somogy megyei tele­pü­lé­sen, majd 3 óra körü­li idő­ben gya­log indult haza a szom­széd falu­ba, azon­ban út köz­ben ész­re­vett egy udva­ron par­ko­ló gép­ko­csit, ami­ben benne volt az indí­tó­kulcs, ezért elha­tá­roz­ta, hogy a gép­jár­mű­vel „rally­zik” egyet.

A vád­lott az autó­val nem jutott messzi­re, mivel a kocsi a ház mögöt­ti sáros szán­tás­ba süllyedt, a sze­mély­gép­ko­csi­ban 161 ezer forint kár keletkezett.

A ter­helt nem elő­ször kötött el jár­mű­vet, vele szem­ben leg­utóbb a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 2020 szep­tem­be­ré­ben nem jog­erő­sen 1 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki ugyan­ilyen bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság jelen eljá­rás­ban a vád­lot­tat 90 nap elzá­rás­ra ítél­te, azon­ban ez a dön­tés sem emel­ke­dett jog­erő­re, mert az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fellebbezést.

A fel­hasz­nált képek a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság szem­lé­jén készültek.