Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Újra bíróság előtt az ingatlanbetörésre szakosodott tolvaj – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki ország­szer­te több csa­lá­di házat tört fel.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott – akit koráb­ban vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt több­szö­rös vissza­eső­ként ítél­tek fegy­ház­bün­te­tés­re – 2022 nya­rán elő­ször egy héví­zi ingat­lan­nak az ajta­ját rúgta be, ahon­nan közel 920.000 forint összeg­ben lopott kész­pénzt és éksze­re­ket. Az éksze­rek közül a nyo­mo­zó ható­ság fel­ku­ta­tott és lefog­lalt egy nagyobb érté­kű gyé­mán­tok­kal díszí­tett gyű­rűt, amit még aznap adtak be egy buda­pes­ti zálog­ház­ba, azon­ban a többi érték sorsa isme­ret­len maradt.

A vád­lott hason­ló módon továb­bi három ingat­lan­ba ment be 2022 júli­u­sá­ban, a csa­lá­di házak­ból szin­tén éksze­re­ket és kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el. A fér­fit két hely­szí­nen is meg­za­var­ták, így Sió­fo­kon a sér­tett szom­széd­ja, míg Szé­kes­fe­hér­vá­ron a haza­ér­ke­ző sér­tett, ennek elle­né­re a ter­helt az addig elvett dol­gok­kal (80.000 forint kész­pénz, illet­ve egy 1.750 forint érté­kű bizsu ékszer) mene­kült el az ingat­la­nok­ból.

A vád­lott­nak a Gyu­lán elkö­ve­tett lopás­nál már nagyobb sze­ren­csé­je volt, itt össze­sen 800.000 forint érté­kű éksze­re­ket sike­rült magá­val vin­nie.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a más ügy­ben jog­erős bün­te­té­sét töltő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.

A fény­kép az egyik ingat­lan­nál készült a fel­tört nyí­lás­zá­ró­ról.

a feltört nyílászáró