Főoldal » Archív » Újra javítóban a korábban gyermekkorúként elítélt vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő 17 éves fia­tal­ko­rút, akit koráb­ban gyer­mek­ko­rú­ként javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítél­tek, de elbo­csá­tá­sa után rövid időn belül újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el.

A vád­lot­tat gyer­mek­ko­rú bűn­el­kö­ve­tő­ként a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 2016 júni­u­sá­ban cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 3 év javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­re ítél­te, mivel 2015 ápri­li­sa és júli­u­sa között az akkor 13 éves vád­lott a tár­sa­i­val 4 alka­lom­mal vette el erő­szak­kal, bán­tal­ma­zás­sal a sér­tet­tek érté­ke­it Kapos­vá­ron. A fiút a javí­tó­in­té­zet­ből 2018 augusz­tu­sá­ban bocsá­tot­ták el.

A fia­tal­ko­rú ezután egy kapos­vá­ri gyer­mek­ott­hon­ba került, ahol alig két hét­tel a javí­tó­in­té­ze­ti elbo­csá­tá­sa után besur­rant a gyer­mek­ott­hon neve­lői szo­bá­já­ba, és ellop­ta az egyik dol­go­zó 20.000 forint kész­pénzt tar­tal­ma­zó pénztárcáját.

A fiú 2018 szep­tem­be­ré­ben újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, ekkor egy kapos­vá­ri bolt­ból vette el az eladó őri­zet­le­nül hagyott pénz­tár­cá­ját, ami­ben 26.000 forint kész­pénz volt, majd néhány nap­pal később az egyik kapos­vá­ri szó­ra­ko­zó­he­lyen mobil­te­le­font, háti­zsá­kot és lap­to­pot zsák­má­nyolt össze­sen 138.900 forint értékben.

A vád­lott a mobil­te­le­font érté­ke­sí­tet­te, míg a lap­to­pot a háti­zsák­kal együtt a szó­ra­ko­zó­hely köze­lé­ben eldob­ta, azon­ban őt rövid­del ezután a rend­őrök elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2018. szep­tem­ber 27-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – 2 év javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítél­te, mely­nek letöl­té­sét a vád­lott meg­kezd­te, mivel az íté­let jog­erő­re emelkedett.