Főoldal » Archív » Újra letartóztatásban az időseket meglopó gyanúsított

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki idős­ko­rú sér­tet­tek sérel­mé­re köve­tett el vagyon elle­ni bűncselekményeket. 

A gya­nú­sí­tott 2018. októ­ber 11-én, Sal­gó­tar­ján város­köz­pont­já­ban, az utcán meg­szó­lí­tot­ta az idős sér­tet­tet, neki gyap­jú­ból készült ágy­ne­mű­gar­ni­tú­rát kínált meg­vé­tel­re. A nő aján­la­tát a sér­tett elfo­gad­ta, majd a sér­tett laká­sá­hoz men­tek, ahol az idős sér­tett 2 gar­ni­tú­ra ágy­ne­műt meg­vá­sá­rolt, ami­ért 158.000 forint kész­pénzt adott át a gya­nú­sí­tott­nak. A nő ekkor a sér­tett figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va, a lakás­ból jog­ta­la­nul eltu­laj­do­ní­tott 1.391.000 forintot.

A zsák­mánnyal azon­ban a gya­nú­sí­tott nem elé­ge­dett meg, mivel 2018. októ­ber 23. nap­ján, egy - ezi­dá­ig isme­ret­len - tár­sá­val vissza­ment a sér­tett laká­sá­ra. A sér­tett been­ged­te őket, majd amíg a sér­tet­tet a gya­nú­sí­tott társa fel­tar­tóz­tat­ta, addig a nő ellop­ta a sér­tett továb­bi 1.991.000 forint­ját, majd a lakás­ból távoztak.

A gya­nú­sí­tott a sér­tett­nek 3.382.000 forint kárt okozott.

A gya­nú­sí­tot­tat nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki a nyo­mo­zó hatóság.

A ter­helt bün­te­tett elő­éle­tű lopá­sok miatt, jelen­leg is fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt áll. Vele szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon csa­lás miatt is eljá­rás folyik, de más megyé­ben is van elle­ne nyo­mo­zás, a jelen cse­lek­ménnyel azo­nos mód­szer­rel elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt. A gya­nú­sí­tott a sér­tet­tek idős korát és figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va követ el vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket, rend­sze­res haszon­szer­zés­re törekedve.

A gya­nú­sí­tott a másik, bíró­sá­gi szak­ban folya­mat­ban lévő ügyé­ben állt már kény­szer­in­téz­ke­dés alatt, majd annak meg­szün­te­té­sét köve­tő­en követ­te el az újabb vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket, melye­ket azóta már isme­ret­len tár­sá­val együtt, illet­ve Nóg­rád megye hatá­ra­in kívül is foly­tat. Ezek­re is figye­lem­mel a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva, egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.