Főoldal » Archív » Újraindul a személyes ügyfélfogadás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő ügyészségeken

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­sé­gen és az alá­ren­delt­sé­gé­be tar­to­zó járá­si ügyész­sé­ge­ken 2020. júni­us 15. nap­já­tól ismét lehe­tő­ség van arra, hogy az ügy­fe­lek sze­mé­lye­sen keres­sék fel az ügyész­sé­get és az ügyész­sé­gi épü­le­tek­be ügy­in­té­zés cél­já­ból belépjenek.

Az egyes szer­ve­ze­ti egy­sé­gek veze­tő­i­nek ügy­fél­fo­ga­dá­si ideje a koráb­bi­ak­kal egye­ző, a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség Soros Ügyé­szi Szol­gá­la­ta tovább­ra is szer­dai napo­kon 8-15 óráig fogad­ja az ügyfeleket.

Az ügyész­sé­gi épü­le­tek­be tör­té­nő belé­pés és az ott tar­tóz­ko­dás során az ügy­fe­lek­nek be kell tar­ta­ni­uk a koro­na­ví­rus jár­vány ter­je­dé­sét meg­gá­tol­ni hiva­tott egész­ség­ügyi biz­ton­sá­gi elő­írá­so­kat, így védő­masz­kot kell visel­ni­ük, köte­le­sek tar­ta­ni az elő­írt védő­tá­vol­sá­got más sze­mé­lyek­től illet­ve fel­hí­vás­ra az ügyész­ség által biz­to­sí­tott kéz­fer­tőt­le­ní­tő szert kell használniuk.