Főoldal » Hírek » Újraindult a személyes félfogadás az ügyészségeken

2021. júli­us 5. nap­já­tól az ügyész­sé­gek – a hely­ben szo­ká­sos módon – ismét biz­to­sít­ják a sze­mé­lyes ügyfélfogadást. 

A sze­mé­lyes ügy­in­té­zés során az ügy­fe­lek­nek be kell tar­ta­ni­uk az adott épü­let­re vonat­ko­zó egész­ség­ügyi biz­ton­sá­gi előírásokat.

A továb­bi­ak­ban is ügyel­ni kell a távol­ság­tar­tás­ra, és a kéz­fer­tőt­le­ní­tő rend­sze­res használatára.

Az ügyész­ség kiemelt figyel­met for­dít az ügyész­sé­gi épü­le­tek gya­ko­ribb taka­rí­tá­sá­ra, a kilin­csek, és más hason­ló, több sze­mély által rend­sze­re­sen érin­tett felü­le­tek rend­sze­res fer­tőt­le­ní­té­se a véde­ke­zést szolgálja.