Főoldal » Hírek » Ukrán embercsempésszel szemben is vádat emelt az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal az ukrán nem­ze­ti­sé­gű fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron több alka­lom­mal csem­pé­szett kül­föl­di­e­ket Magyarországon.

A vád­irat sze­rint a magyar­or­szá­gi lakos vád­lott meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sa alap­ján 2020. júni­us 17. és júli­us 20. között, négy alka­lom­mal uta­zott el Bács-Kiskun megyé­be gép­ko­csi­val, hogy ott mások által a szerb-magyar hatá­ron ille­gá­li­san átkí­sért kül­föl­di­e­ket fel­ve­gyen. Az össze­sen 28 mig­ránst – volt, hogy egy­szer­re 9 főt is – Auszt­ri­á­ba, illet­ve egy eset­ben az osztrák-magyar határ köze­lé­be szál­lí­tot­ta, anél­kül, hogy útköz­ben lelep­le­ző­dött volna. Az ötö­dik fuvar­ja, mikor meg­bí­zó­ja Bara­nya megyé­be küld­te, a jár­mű­ve meg­hi­bá­so­dá­sa miatt hiú­sult meg, így a vád­lott a horvát-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő sze­mé­lye­ket nem tudott Auszt­ri­á­ba szállítani.

A vád­irat sze­rint továb­bá a vád­lott meg­bí­zó­ja újabb uta­sí­tá­sá­ra 2020. júli­us 27-én, az éjje­li órák­ban Kis­kun­ha­las tér­sé­gé­ben szin­tén 9 mig­ránst vett fel autó­já­ba. Ekkor azon­ban Ásott­ha­lom köze­lé­ben őt, vala­mint az álta­la szál­lí­tott kül­föl­di­e­ket rend­őrök iga­zol­tat­ták. Uta­sai magu­kat afgán állam­pol­gár­nak val­lot­ták, ám sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A szál­lí­tá­so­kért a vád­lott külön­bö­ző pénz­kül­dő szol­gál­ta­tá­sok útján közel 3 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­get kapott.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség két rend­be­li, minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.


A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.