Főoldal » Hírek » Ukrán embercsempész letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a múlt csü­tör­tö­kön értek tet­ten ember­csem­pé­szé­sen a megyé­ben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2022. júni­us 30-án, dél­előtt isme­ret­len meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra egy oszt­rák kis­busszal Öttö­mös tér­sé­gé­be haj­tott. A férfi egy erdős terü­le­ten a jár­mű­be fel­vett 16 fel­nőt­tet vala­mint 2 gyer­me­ket, akik ezt meg­elő­ző­en isme­ret­len kísé­rő segít­sé­gé­vel jog­ta­la­nul lép­tek be az ország­ba a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron. A férfi a határ­sér­tők­kel Nyugat-Európa felé indult, azon­ban rövid­del ezt köve­tő­en a határ­ren­dé­szet jár­őrei meg­ál­lí­tot­ták.

A jár­mű­ben utazó kül­föl­di­ek sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták, magu­kat szír állam­pol­gár­nak val­lot­ták.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a hét­vé­gén tar­tott ügy­le­ti ülé­sén a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. Vég­zé­sét a főügyész­ség vala­mint a véde­lem is tudo­má­sul vette, így az vég­le­ges­sé vált.