Főoldal » Hírek » Ukrán embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán fér­fi­nak, aki 8 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi kis teher­au­tó­val érke­zett Magyar­or­szág­ra azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Nyugat-Európába az ígért 3000 EUR remé­nyé­ben. A belé­pést köve­tő­en a gya­nú­sí­tott 2022. feb­ru­ár 5. nap­ján, éjjel 3 óra­kor vett fel a jár­mű­be a szerb-magyar határ köze­lé­ben 8 - magát szír, indi­ai, pakisz­tá­ni, török állam­pol­gár­sá­gú­nak valló - sze­mélyt, aki­ket a férfi meg­bí­zói jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. Az ember­csem­pész Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, de a NAV Beve­té­si Igaz­ga­tó­sá­gá­nak mun­ka­tár­sai 4 óra­kor az M5 autó­pá­lya szaty­ma­zi pihe­nő­jé­ben iga­zol­tat­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták, továb­bá intéz­ked­tek az őri­zet­be véte­le érde­ké­ben a rend­őr­ség felé.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon­szer­zés végett elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén helyt adott.

A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.