Főoldal » Hírek » Ukrán embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit ked­den értek tet­ten ember­csem­pé­szé­sen a megyében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2022. júli­us 20-án, a reg­ge­li órák­ban isme­ret­len kilé­tű meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra Ásott­ha­lom tér­ség­be haj­tott egy sze­mély­au­tó­val, mely­be fel­vett az elő­ző­leg isme­ret­len tár­sai által a hatá­ron, ille­gá­li­san átkí­sért nyolc sze­mélyt. Velük Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, ezt azon­ban a rend­őr­ség meg­aka­dá­lyoz­ta. Az autó­ba beszál­lí­tott öt férfi, két nő és egy gyer­mek az intéz­ke­dés során sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták, magu­kat vala­mennyi­en szír állam­pol­gár­nak vallották.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. Vég­zé­sét az ügyész­ség tudo­má­sul vette, míg az ellen a véde­lem fel­leb­be­zést jelen­tett be, így az nem vált véglegessé.