Főoldal » Hírek » Ukrán embercsempészek ellen emelt vádat az ügyészség- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Két ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit vádol a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal, hogy két alka­lom­mal, több, kül­föl­di sze­mély­nek nyúj­tot­tak segít­sé­get ahhoz, hogy a magyar állam­ha­tárt jog­el­le­ne­sen átlép­ve nyu­gat felé jus­sa­nak tovább.

A vád­irat sze­rint a 61 és 25 éves férfi koráb­ban Len­gyel­or­szág­ban taxi­so­főr­ként dol­go­zott, itt ismer­ked­tek meg ember­csem­pé­szés­sel fog­lal­ko­zó sze­mé­lyek­kel, akik bevon­ták őket a tevékenységükbe.

A meg­ál­la­po­dás értel­mé­ben Len­gyel­or­szág­ban autó­kat bérel­tek a szá­muk­ra, ame­lyek­kel aztán az irá­nyí­tók útmu­ta­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en 2020. augusz­tus 5-én egy Békés megyei tele­pü­lés­re utaz­tak, és a gép­ko­csik­ba össze­sen tizen­há­rom, Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san beju­tó sze­mélyt vet­tek fel, majd elin­dul­tak velük a magyar-szlovén határ felé, hogy aztán Olasz­or­szág­ba vigyék őket. Útköz­ben azon­ban kide­rült, hogy a fizet­sé­gük bizony­ta­lan, ezért rövid­del az indu­lás után a két vád­lott az uta­so­kat még Magyar­or­szá­gon kitet­te a járművekből.

A fél­be­ha­gyott szál­lí­tás után a vád­lot­tak még aznap újabb „szál­lít­má­nyért” indul­tak a szerb határ­hoz, ahol egy erdős terü­le­ten nyolc-nyolc fő, magu­kat afgán állam­pol­gár­nak valló, ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­tén tar­tóz­ko­dó mig­ránst vet­tek fel és szál­lí­tot­tak Auszt­ria felé, fejen­ként 300 euró remé­nyé­ben. Útköz­ben azon­ban a 8-as számú főúton egyi­kü­ket Veszp­rém kül­te­rü­le­tén, mási­ku­kat Deve­cser köze­lé­ben a rend­őrök megállították.

A nyo­mo­zás során letar­tóz­ta­tott ukrán fér­fi­ak ellen bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés a vád, ame­lyért az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a két fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és Magyar­or­szág terü­le­té­ről meg­ha­tá­ro­zott időre tör­té­nő kiuta­sí­tá­suk­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.