Főoldal » Hírek » Ukrán embercsempészt állított bíróság elé az ügyészség - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a múlt héten szer­dán bíró­ság elé állí­tot­ta azt az ukrán fér­fit, akit tet­ten értek Duka köze­lé­ben múlt hét­főn. Három szír állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt szál­lí­tott át Magyar­or­szá­gon, abból a cél­ból, hogy segít­sé­get nyújt­son nekik a magyar-osztrák állam­ha­tár jog­el­le­nes átlépéséhez.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 óta tar­tóz­ko­dik Magyar­or­szá­gon, ahol állan­dó mun­ka­hellyel és tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel rendelkezik.

A vád­lott jelent­ke­zett május­ban egy nép­sze­rű közös­sé­gi olda­lon köz­zé­tett hir­de­tés­re, ami­ben sofőrt keres­tek. Az isme­ret­len sze­mély­azo­nos­sá­gú hir­de­tő tele­fo­non vette fel a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal, aki­nek 30.000 forin­tot aján­lott utanként.

Ezt köve­tő­en a vád­lott ele­get téve a meg­bí­zó üze­net­ben kül­dött uta­sí­tá­sá­nak, elau­tó­zott Kis­kun­ha­las köze­lé­be 2021. júni­us 7-én reg­gel, ahol már várta a három szír állam­pol­gár, akik koráb­ban jog­el­le­ne­sen, okmá­nyok nél­kül jutot­tak be Magyar­or­szág­ra Szer­bi­á­ból afgán ember­csem­pé­szek segítségével.

A vád­lott fel­vet­te a három fér­fit, majd elin­dult a magyar-osztrák állam­ha­tár tér­sé­gé­be a meg­bí­zó által meg­adott koor­di­ná­tá­kat követve.

A rend­őr­ség meg­ál­lí­tot­ta a vád­lott által veze­tett gép­ko­csit dél­előtt 11 óra­kor a 8. számú főúton Duka köze­lé­ben és elfog­ta a vád­lot­tat a csem­pé­szett sze­mé­lyek­kel együtt.

A Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit két év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, ami­nek a vég­re­haj­tá­sát négy évre fel­füg­gesz­tet­te, továb­bá kiuta­sí­tot­ta őt négy évre az ország területéről.

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zett az íté­let súlyo­sí­tá­sa, a bün­te­tés fel­füg­gesz­té­sé­nek mel­lő­zé­se és a vád­lott vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re íté­lé­se érdekében.