Főoldal » Hírek » Üldözés közben balesetezett a kábítószer-kereskedő - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés mel­lett egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt is vádat emelt egy kábí­tó­szer­rel, vala­mint „her­bál­lal” és „kris­tállyal” keres­ke­dő fér­fi­val szem­ben. A férfi két­szer sem állt meg az őt iga­zol­tat­ni akaró rend­őrök­nek. Üldö­zé­sét köve­tő­en egy bal­eset állí­tot­ta meg a bódult sofőrt.

A vád­irat sze­rint a sükös­di férfi egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt, 2019. év ele­jé­től mint­egy más­fél éven át napi rend­sze­res­ség­gel árult a laká­sán kris­tály fan­tá­zia­ne­vű új pszi­cho­ak­tív anya­got kis­ko­rú vevő­jé­nek. Ezen idő­szak­ban a keres­ke­dő­nek továb­bi hat fel­nőtt­ko­rú vevő­je is volt, akik­nek rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett a her­bál­ból és kris­tály­ból. A dizáj­ner dro­go­kon kívül a férfi egy másik kis­ko­rú vevő­jét por álla­gú, kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő amfe­ta­min­nal látta el.

2020. szep­tem­ber 5-én este a vád­lott Báta­szé­ken köz­le­ke­dett egy hamis rend­szám­mal fel­sze­relt autó­val, ami­kor a Tolna megyei autó­pá­lya rend­őrök iga­zol­tat­ni akar­ták. A férfi a rend­őri jel­zés­re nem állt meg, emi­att üldö­ző­be vet­ték. Rövi­de­sen azon­ban bal­ese­tet szen­ve­dett, mert úgy veze­tett, hogy előt­te kris­tályt fogyasz­tott. Az intéz­ke­dő rend­őrök az autó­já­ban elrejt­ve közel 60 gramm kris­tályt is találtak.

Nem sok­kal később a fér­fi­val szem­ben a jár­őrök Baján ismét intéz­ked­ni akar­tak, ő azon­ban ekkor sem állt meg, ezért hazá­ig üldöz­ték. Kide­rült, hogy ekkor is kris­tályt fogyasz­tott és bódul­tan vezet­te autóját.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a kábítószer-kereskedelem és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te mel­lett egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy egy koráb­bi, pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést is végre kell haj­ta­ni. Ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.