Főoldal » Hírek » Üldözték a rendőrök a román embercsempészt - letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak, aki 7 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tat 2021. decem­ber 29. nap­ján dél­ben akar­ták iga­zol­tat­ni a rend­őrök Üllés kül­te­rü­le­tén, meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés hasz­ná­la­ta mel­lett. A férfi azon­ban nem állt meg, tovább­haj­tott és csak több kilo­mé­ter múlva sike­rült őt fel­tar­tóz­tat­ni. Az ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy a gya­nú­sí­tott rövid­del azt meg­elő­ző­en fel­vett a jár­mű­be 7 - magát szír állam­pol­gár­sá­gú­nak valló - sze­mélyt, aki­ket a gya­nú­sí­tott meg­bí­zói jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A férfi ezután Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, de a rend­őrök ebben meg­aka­dá­lyoz­ták, iga­zol­tat­ták, elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vették.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés ténye, a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja tart a mai napon ülést, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós eszközzel.