Főoldal » Archív » Ültetvényen termesztették, pinceházban szárították a kendert- letartóztatás hosszabbítását indítványozta az ügyész

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­ványt tett annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sa hosszab­bí­tá­sá­ra, akik Tár­kány kül­te­rü­le­tén kan­na­biszt termesztettek. 

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről az ügyész­ség https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-az-indiai-kendert-termeszto-ferfiak/ olda­lon adott ki sajtóközleményt.

A gyanú sze­rint a két férfi 2019. júni­us­tól 2019. októ­ber 7-ig Tár­kány kül­te­rü­le­tén lévő erdő­ré­szen mag­va­kat ültet­tek el, az ültet­vényt heten­te leg­alább egy­szer öntöz­ték, így kábí­tó­szert  ter­mesz­tet­tek. Az elkö­ve­tők által elül­te­tett mag­vak­ból 37 tő indi­ai hasis ken­der növé­nyi egyed fej­lő­dött ki, ame­lye­ket a nyo­mo­zó ható­ság 2019. októ­ber 8-án lefog­lalt. A kifej­lő­dött növé­nyi egye­de­ket az elkö­ve­tők az egyik gya­nú­sí­tott bir­to­ká­ban lévő tár­ká­nyi pin­ce­ház­ban szá­rí­tot­ták, majd azo­kat eladás­ra tör­té­nő elő­ké­szí­té­sük érde­ké­ben kész­le­tez­ték, cso­ma­gol­ták. Az egyik gya­nú­sí­tott lakó­he­lyén a nyo­mo­zó ható­ság digi­tá­lis mér­le­get, vala­mint kan­na­biszt tar­tal­ma­zó ágvég­ző­dést fog­lalt le.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2019. októ­ber 10. nap­ján ren­del­te el, ennek határ­ide­jét 2020. feb­ru­ár 10. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, vala­mint sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta mind­két férfi letar­tóz­ta­tá­sa határ­ide­jé­nek újabb két hónap­pal tör­té­nő hosszab­bí­tá­sát, mert a kény­szer­in­téz­ke­dés tör­vé­nyes okai vál­to­zat­la­nul fenn állnak.