Főoldal » Hírek » Unatkozó fiatalok kavicsokkal dobálták meg a sértett lakókocsiját - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat négy fia­tal­ko­rú ellen, akik meg­tá­mad­ták a lakó­ko­csi­ban élő sér­tet­tet, majd elvet­ték érték­tár­gya­it.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egy­mást rég­óta isme­rik. 2022. júni­us 24-én, 23 óra­kor együtt sétál­tak, ami­kor a sér­tett lakó­ko­csi­já­nak köze­lé­be értek. Elha­tá­roz­ták, hogy szó­ra­ko­zás­ból meg­do­bál­ják a lakó­ko­csit. Két fia­tal­ko­rú bement a beke­rí­tet­len udvar­ra és egyi­kük a vil­lany­óra veze­té­ket a háló­zat­ból kihúz­ta. Az elkö­ve­tők az utcán, illet­ve az udva­ron talált kavi­csok­kal folya­ma­to­san dobál­ták a lakó­ko­csi olda­lát. A sér­tett pró­bál­ta elza­var­ni a fia­ta­lo­kat, azon­ban ekkor az udvar­ban tar­tóz­ko­dó egyik elkö­ve­tő őt hátul­ról meg­fog­ta és a föld­re rán­tot­ta, majd két­szer bele­rú­gott a fel­ső­tes­té­be. Az utcán tar­tóz­ko­dó két fia­tal­ko­rú a sér­tett bán­tal­ma­zá­sát látva meg­ijedt és elsza­ladt. Az udvar­ban tar­tóz­ko­dó fia­tal­ko­rú mind­vé­gig jelen volt, amíg társa a sér­tet­tet meg­ver­te, azon­ban később ő is elfu­tott a hely­szín­ről.

A sér­tet­tet meg­tá­ma­dó fia­tal kihasz­nál­va azt, hogy a férfi nem tudott fel­áll­ni a föld­ről, bement a lakó­ko­csi­ba és érté­kek után kuta­tott. Magá­hoz vett egy sport­tás­kát és azzal ő is elfu­tott. A közel­ben átnéz­te a tás­kát, azon­ban abban kész­pénz vagy érté­ke­sebb műsza­ki cikk nem volt, csak a sér­tett ruhái, ezért azt vissza­vit­te és letet­te a lakó­ko­csi mellé.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett. A lopás­sal oko­zott több mint 18. 000 forint kára meg­té­rült. A fia­tal­ko­rú­ak a lakó­ko­csi meg­ron­gá­lá­sá­val 30.000 forint kárt okoz­tak.

A négy elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye olyan kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos volt, amely mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat kel­tett.

Az ügy­ben a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a három sza­bad­lá­bon lévő és a más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lott ellen cso­por­to­san, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, míg a sér­tett­re táma­dó két elkö­ve­tő ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, továb­bá a sér­tett érté­ke­it elve­vő fia­tal­ko­rú ellen kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon.

A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­sé­re, egy vádlott-társát köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je, míg két tár­suk vonat­ko­zá­sá­ban javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést alkal­maz­zon.