Főoldal » Archív » Uniós területalapú támogatások jogosulatlan igénylése – újabb nyomozás és letartóztatások

A bűn­szer­ve­zet­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség a napok­ban három gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt, amely­nek a bíró­ság helyt adott, és azzal egye­ző­en mind­há­rom ter­helt­tel szem­ben elren­del­te a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést. Az ügy­nek jelen­leg 23 gya­nú­sí­tott­ja van.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye