Főoldal » Hírek » Ünnepélyes épületátadás Érden - videóval és fotókkal - az Országos Bírósági Hivatal és a Legfőbb Ügyészség közös sajtóközleménye

Az Érdi Járás­bí­ró­ság és az Érdi Járá­si Ügyész­ség új épü­le­té­nek átadá­sa alkal­má­ból 2022. már­ci­us 30-án saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­val egy­be­kö­tött ünne­pi ren­dez­vényt tar­tot­tak. A részt­ve­vő­ket dr. Polt Péter, leg­főbb ügyész és dr. Senyei György, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal elnö­ke köszöntötte.

Dr. Senyei György köszön­tő­jé­ben kiemel­te, hogy Érd, mint megyei jogú város folya­ma­to­san növek­vő lakos­ság­szá­ma indo­kolt­tá tette egy helyi bíró­ság fel­ál­lí­tá­sát. A jár­vány­hely­zet ugyan még inkább átfor­mál­ta a bíró­sá­gok­hoz való hoz­zá­fé­rés fogal­mát, hiszen a digi­ta­li­zá­ció tér­hó­dí­tá­sá­val egyre nagyobb sze­re­pet kap az online ügy­in­té­zés. Ennek elle­né­re nem szo­rul­hat hát­tér­be a bíró­sá­gok fizi­kai meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­ge és az a cél­ki­tű­zés sem, hogy a jog­ke­re­ső állam­pol­gá­rok a lakó­he­lyü­kön intéz­hes­sék bíró­sá­gi ügye­i­ket. Az Érdi Járás­bí­ró­ság 2019-ben ide­ig­le­nes bér­le­mény­ben kezd­te meg műkö­dé­sét, vég­le­ges és méltó elhe­lye­zé­sé­re a most átadott, a bíró­sá­gi épí­té­sze­ti hagyo­má­nyok sze­rin­ti, ügyész­ség­gel közös épü­let­ben kerül sor.

Dr. Polt Péter ünne­pi beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy átadott új épü­let­tel gaz­da­go­dik az igaz­ság­szol­gál­ta­tás, a bíró­ság, és az ügyész­ség, vala­mint gaz­da­go­dik Érd váro­sa is. Az ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rás­ban hagyo­má­nyo­san és kép­le­te­sen híd sze­re­pet tölt be – emel­te ki a leg­főbb ügyész. A híd pil­lé­rei pedig össze­kö­tik a bün­te­tő­el­já­rás­ban eljá­ró ható­sá­go­kat, adott eset­ben a bün­te­tő­el­já­rás­ban részt vevő sze­mé­lye­ket, továb­bá az egyes eljá­rá­si sza­ko­kat. A kol­lé­gák lel­ki­is­me­re­tes és szín­vo­na­las mun­ká­ján támasz­kod­nak, és e tekin­tet­ben egy­ál­ta­lán nem mel­lé­kes, hogy ezt a mun­kát hol, és milyen körül­mé­nyek között végzik.

Az új bíró­sá­gi épü­let Érd, Sza­bad­ság tér 7-8. szám alatt várja majd az ügy­fe­le­ket, ille­té­kes­sé­gi terü­le­te Érd, Diósd, Száz­ha­lom­bat­ta, Pusz­ta­zá­mor, Tár­nok, Török­bá­lint és Sós­kút tele­pü­lé­sek­re ter­jed ki. Az új épü­le­té­ben össze­sen 10 tár­gya­ló­te­rem és egy modern ügy­fél­köz­pont is kiala­kí­tás­ra került.

Az ügyész­sé­gi épü­let tel­jes mér­ték­ben kor­sze­rű és immár lehe­tő­ség nyí­lik arra is, hogy az ügyé­sze­ket és a mun­ká­ju­kat segí­tő kol­lé­gá­kat külön iro­dák­ban lehes­sen elhelyezni.

A meg­nyi­tót köve­tő­en a részt­ve­vők­nek lehe­tő­sé­ge nyílt meg­te­kin­te­ni az új épületkomplexumot.