Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Ünnepi kötet – „Múlt nélkül nincs jövő”

„Múlt nél­kül nincs jövő, s men­nél gaz­da­gabb a múl­tad, annál több foná­lon kapasz­kod­hatsz a jövő­be” – idézi Babits Mihály gon­do­la­ta­it a „150 éves az ügyész­ség” című kötet beve­ze­tő­jé­ben Polt Péter leg­főbb ügyész.

A kötet átla­poz­va már a szer­zők név­so­ra is fel­ele­ve­ní­ti a magyar ügyész­ség elmúlt más­fél évszá­za­dá­nak jelen­tős pil­la­na­ta­it, Kozma Sán­dor­tól Fin­key Feren­cen át Var­gha Feren­cig.

A 150 éves évfor­du­ló alkal­má­ból jelen­te­ti meg a szak­mai közön­ség­nek szánt ünne­pi köte­tét a magyar ügyész­ség.