Főoldal » Archív » Unokájukra hivatkozva csalta ki a sértettek pénzét

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 29 éves buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki tár­sá­val együtt 2014. októ­be­ré­ben három idős sér­tett pén­zét, illet­ve éksze­re­it csal­ta ki, elhi­tet­ve velük, hogy uno­ká­juk sür­gős anya­gi segít­ség­re szorul.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye