Főoldal » Hírek » Unokatestvére cége mögé bújt a csaló - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te, vala­mint kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki uno­ka­test­vé­re cége nevé­ben, annak tudta nél­kül, ren­delt hús­ké­szít­mé­nye­ket, ame­lyek vétel­árát nem fizet­te meg.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű buda­pes­ti férfi meg­sze­rez­te uno­ka­test­vé­re cégé­nek bélyeg­ző­jét, majd magát a tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­jé­nek kiad­va 2020 már­ci­u­sá­ban egy mély­kú­ti és 2020 októ­be­ré­ben egy kece­li cég­gel hús­ké­szít­mé­nyek­re vonat­ko­zó szál­lí­tá­si szer­ző­dést kötött. A szer­ző­dé­sek alap­ján a mély­kú­ti tár­sa­ság­tól majd­nem negyed­mil­lió forint, a kece­li cég­től pedig 3 nap alatt több mint 9.500.000 forint érték­ben ren­delt árut, amit az álta­la meg­adott buda­pes­ti címen át is vett. A meg­ren­de­lé­se­ket az elkö­ve­tő nem fizet­te ki, ez már a meg­ren­de­lé­sek­kor sem állt szán­dé­ká­ban és erre lehe­tő­sé­ge sem volt, mivel uno­ka­test­vé­re cégé­nek bank­szám­lá­já­hoz nem is fért hozzá.

A fér­fi­nak felel­nie kell továb­bá azért is, mert 2020 októ­be­ré­ben úgy vásá­rolt meg egy sze­mély­gép­ko­csit, hogy az adás­vé­te­li szer­ző­dé­sen vevő­ként valót­la­nul uno­ka­test­vé­re cégét tün­tet­te fel. A férfi az ügy­ve­ze­tő helyett a szer­ző­dé­se­ket alá­ír­ta, majd a cég nevé­ben a gép­jár­mű vásár­lá­sát a nyil­ván­tar­tó ható­ság felé bejelentette.

Az elkö­ve­tőt a meg­ren­de­lé­sek közöt­ti idő­ben csa­lás elkö­ve­té­se miatt koráb­ban már fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, az azon­ban ez sem tar­tot­ta vissza az újabb elkövetésektől.

Az ügyész­ség a fér­fit jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel, vala­mint kisebb kárt okozó csa­lás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát és a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát indítványozza.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.