Főoldal » Hírek » Unokatestvérére terelte a gyanút az ittas vezető- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te azt a 27 éves fér­fit, akit - ami­kor ittas veze­té­sen értek tetten- uno­ka­test­vé­re ada­ta­it dik­tál­ta be a rend­őrök­nek, így roko­na ellen indul­tak eljárások.

A vád­lott 2017. május 13-án a késő esti órák­ban a 21-es számú főúton ittas álla­pot­ban vezet­te gép­ko­csi­ját, ami­kor a Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei ellen­őr­zés alá von­ták. A hely­szí­ni intéz­ke­dés során meg­szon­dáz­tat­ták, majd vér­min­ta véte­lé­re elő­ál­lí­tot­ták. Véré­ben sze­szes­ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol volt kimutatható.

Annak érde­ké­ben, hogy az ittas veze­té­sé­nek követ­kez­mé­nye­it elke­rül­je, az intéz­ke­dő rend­őr­nek a férfi saját ada­tai helyett uno­ka­test­vé­re ada­ta­it adta meg a saját sze­mé­lyes ada­ta­i­ként. Ezután saját név­alá­írá­sa­ként uno­ka­test­vé­re nevét alá­ha­mi­sít­va alá­ír­ta a sza­bály­sér­tés elkö­ve­té­sét elis­me­rő nyi­lat­ko­za­tot, a két vér­vé­te­li jegy­ző­köny­vet, vala­mint a rend­őr­sé­gi elő­ál­lí­tás idő­tar­ta­má­ról szóló igazolást.

Nyi­lat­ko­za­ta és alá­írá­sai alap­ján uno­ka­test­vé­re ellen büntető- és sza­bály­sér­té­si eljá­rás is indult, a férfi meg­té­vesz­tő maga­tar­tá­sá­ra csak később derült fény, mert az uno­ka­test­vér egy ideig visel­te a következményeket:

A sza­bály­sér­té­si eljá­rás kere­té­ben az enge­dély nél­kü­li veze­tés sza­bály­sér­tés miatt a sza­bály­sér­té­si ható­ság a ter­helt meg­té­vesz­tő maga­tar­tá­sa foly­tán valót­lan ada­to­kat tar­tal­ma­zó hatá­ro­za­tá­val 90.000 Ft pénz­bír­sá­got sza­bott ki az uno­ka­test­vér­rel szem­ben, aki azt 108 óra köz­ér­de­kű mun­ká­val tel­je­sí­tet­te is.

A bün­te­tő­el­já­rás­ban a Gyön­gyö­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság jegy­ző­köny­vé­be, a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­ba és a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság vég­zé­sé­be is valót­lan ada­tok kerül­tek, így az uno­ka­test­vért tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel el is ítél­ték. Az uno­ka­test­vér a bün­te­tő­el­já­rás során mind­ad­dig nem jelez­te az ada­tok valót­lan vol­tát, amíg az ügyész­ség által kért és 2018 janu­ár­já­ban meg­tar­tott tár­gya­lá­son nem szem­be­sült a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­nak lehetőségével.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a 27 éves vád­lott ellen ittas jár­mű­ve­ze­tés, közokirat-hamisítás, vala­mint hamis vád miatt emelt vádat. A bíró­ság a fér­fit 1 év 8 hó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Emel­lett más­fél évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­te a több mint 400.000 Ft bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re is.